Arbeidsmiljø

En ambulanse i Akershus.

Arbeidstilsynets tilsyn med ambulansetjenesten i 2018 og 2019

I tilsynene ble det funnet en rekke brudd som viser at det er behov for forbedringer knyttet til smittevern, forebygging av skader og helseplager grunnet manuelt arbeid, samt forebygging av vold og trusler i ambulansetjenesten.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidstilsynets tilsyn og veiledning i ambulansetjenesten i 2018-2019.pdf

Samtlige 111 tilsyn Arbeidstilsynet gjennomførte hos ambulansetjenesten resulterte i pålegg, skriver Arbeidstilsynet i en nyhetsmelding.

I gjennomsnitt førte hvert tilsyn til mer enn seks reaksjoner.

Ledelsen i helseforetakene er gjort kjent med utfordringene ambulansetjenesten står i og Arbeidstilsynet oppfatter at dette er noe de tar på alvor.

Samarbeid og positiv utvikling

Gjennom hele aktiviteten har Arbeidstilsynet lagt vekt på å samarbeide med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, helseforetakene og arbeidstakerne.

Målet har vært å stimulere til systematisk HMS-arbeid til det beste for arbeidstakerne, tjenesten som helhet og pasientene.

Helseforetakene ga uttrykk for at det var nyttig at det ble satt fokus på utfordringene ambulansetjenesten står i. I all hovedsak opplevde vi at veiledningene som ble gitt i kjølvannet av tilsynsperioden ble positivt mottatt.

Etter tilsynene er det satt i verk flere tiltak som for eksempel grundigere kartlegginger og risikovurderinger, forbedring av rutiner og opplæring, riktig vask av arbeidstøy og utbedring av arbeidslokaler.

Korona-pandemien har særlig aktualisert temaet smittevern.

Arbeidstilsynet har fått tilbakemelding fra ett av helseforetakene om at forbedringene som ble gjort etter tilsyn hos dem gjorde at de var god forberedt. De hadde derfor ikke behov for å sette inn ekstra tiltak da koronasituasjonen oppstod.

Mangelfullt smittevern

Ambulansearbeidere har en arbeidssituasjon hvor de er utsatt for smitte siden de ofte er i kontakt med syke mennesker og i akutte ulykkessituasjoner.

I tilsynene ble det avdekket mangelfull forebygging av risikoforhold knyttet til smittevern.

Ved 9 av 10 ambulansestasjoner ble det funnet brudd på krav til kartlegging og vurdering av de ansattes risiko for helseskader grunnet eksponering for biologiske faktorer (smitte).

Mange ambulansestasjoner hadde dårlige arbeidslokaler uten skille mellom rene og urene områder, samt rent og urent utstyr og arbeidstøy.

Rutinene knyttet til skift og rengjøring av arbeidstøy og -utstyr var heller ikke gode nok. Arbeidstøy ble vasket i husholdningsvaskemaskiner som ikke holder høy nok temperatur i lang nok tid og derfor ikke desinfiserer godt nok til å fjerne smitte.

Tungt, manuelt arbeid

Ambulansearbeiderne blir utsatt for uheldige arbeidsstillinger og tunge løft i løpet av arbeidsdagen.

Dette fører til økt risiko for skader og muskel- og skjelettplager.

I 6 av 10 ambulansestasjoner ble det funnet brudd på krav til kartlegging og vurdering av forhold som kan innebære risiko for helseskader, herunder muskel- og skjelettplager, ved manuelt arbeid.

Vold og trusler en del av hverdagen

Risiko for vold og trusler er en del av arbeidsdagen for ansatte i ambulansetjenesten, og det oppleves som en økende utfordring.

De aller fleste ambulansearbeiderne Arbeidstilsynet snakket med hadde opplevd vold og trusler fra pasienter, pårørende eller tilskuere.

Ved 9 av 10 ambulansestasjoner var det manglende kartlegging, risikovurdering, planer og tiltak for å beskytte arbeidstakerne mot vold og trusler.

Arbeidslokaler

Mange ambulansetjenester holder til i lokaler som ikke holder god nok standard. Dette gjelder spesielt krav til garderober og rene/urene områder.

Arbeidstilsynet har forståelse for at utbedring av lokalene er ressurskrevende og vil ta tid. Men det må gjøres og innarbeides i budsjetter og planer.

Videre arbeid

Arbeidstilsynet vil følge opp det systematiske HMS-arbeidet i helseforetakene, herunder nødvendig forbedringsarbeid i ambulansetjenesten, gjennom dialog, veiledning og tilsyn i tiden fremover.

Vi vil spesielt følge opp to temaer vi prioriterte å veilede om i denne tilsynsperioden; forsvarlige arbeidslokaler og arbeidstidsordninger. Arbeidstilsynet tar sikte på å gjennomføre oppfølgingsmøter med helseforetakene høsten 2020 om det er forsvarlig, gitt Koronasituasjonen.

Les hele nyhetsmeldingen hos Arbeidstilsynet

Powered by Labrador CMS