Ambulanse

Sikrer ikke at ambulansepersonalet har god nok kunnskap om medisinbruk

Publisert Sist oppdatert

Sørlandet sykehus sikrer ikke at ansatte i ambulansetjenesten håndterer medisiner godt nok. ifølge Agderposten.

Det slår fylkesmennene i Aust-Agder og Vest-Agder fast i en rykende fersk tilsynsrapport.
Fylkesmennene har gjennomført tilsyn med ambulansetjenesten (prehospitale tjenester) ved Sørlandet sykehus fra august til 1. desember, og finner to avvik som ikke oppfyller kravene i lovverket:

 • Kirurgisk klinikk ved avdeling for prehospitale tjenester (PTSS) har ikke tilstrekkelig grad av styring som sikrer at alle ambulansearbeidere har nødvendig kompetanse for de oppgaver som skal utføres.
 • Kirurgisk klinikk ved avdeling for prehospitale tjenester (PTSS) sikrer ikke at alle ambulansearbeidere har nødvendig kompetanse til å håndtere og gi legemidler.

– Stasjonene er svært ulike

Sørlandet sykehus er ansvarlig for ambulansetjenesten i de 30 kommunene i Aust- og Vest-Agder, samt Nissedal og Fyresdal i Telemark.
Ambulansetjenesten har 21 stasjoner spredt over de to agderfylkene samt de to kommunene i Telemark. 10 stasjoner er drevet av private tilbydere. For disse har kirurgisk klinikk faglig og operativt ansvar.
De 11 siste stasjonene drives i sin helhet av Sørlandet sykehus, og kirurgisk klinikk har alt ansvar.
«Stasjonene er svært ulike. For noen av stasjonene er avstanden og kjøretiden til sykehus stor og pasientgrunnlaget lite. Stasjonen i byene langs kysten har høy aktivitet med et høyt pasientgrunnlag. Tallet på ansatte varier fra 5 til 36» skriver leder for tilsynet, Hallvard Kile, i rapporten.
«Enkelte spesialiteter og behandlingsformer finnes ikke i alle tre sykehusene. Dette vil i noen tilfeller føre til at oppdragene tar en del lengre tid enn om pasienten alltid skulle bringes til det nærmeste sykehuset» påpekes det.

Lite oppfølging

Under tilsynet ble det avdekket flere kritikkverdige forhold:

 • Det er ikke utarbeidet kompetanseplan for ambulansetjenesten ved PTSS.
 • Fagkoordinator går i turnus med vakter der oppgaven er ambulanseoppdrag. Blant annet skal fagkoordinator holde seg faglig oppdatert, være ressurs i faglige spørsmål, gjennomføre kurs og praktisk trening på egen stasjon. Fagkoordinator skal også delta ved resertifisering av mannskaper. Videre delta i utvikling og kvalitetssikring av prosedyrer og tiltakskor, samt være med å utarbeide undervisningsmateriell, fagoppgaver, faglige tema og lignende. Den sentrale ledelsen har ikke lagt føringer for å sikre at den enkelte fagkoordinator har tilpasset arbeidstid for å utføre de tillagte oppgavene.
 • Tilsynet finner ikke spor av at den sentrale ledelsen følger opp hvordan fagkoordinatorene på den enkelte stasjon utfører sine oppgaver. Systemet gir dermed rom for at fagkoordinatorene kan gjennomføre sine oppgaver uten overordnet styring.
 • Fylkesmennene finner ikke et systematisk samarbeid mellom opplæringskoordinator og stasjonslederne for å sikre fagkoordinatorenes deltakelse i fagutviklingen på den enkelte stasjon.
 • Det er lite oppfølgning fra seksjonsleder til stasjonsleder når det gjelder faglige tema.
 • Systemboka beskriver rollen til medisinskfaglig rådgiver. I flere sammenhenger er rollen «å bidra til…». Denne beskrivelsen skaper ikke en tydelig og klar forståelse av hvilke oppgaver medisinskfaglig rådgiver skal utføre, på hvilken måte eller i hvilken grad rådgiveren skal bidra.
 • Det er ikke lagt til rette for at medisinskfaglig rådgiver, opplæringskoordinator og fagkoordinatorene har et systematisk samarbeid som sikrer kvalitet og kompetanse i tjenesten.

Videre peker personalet på at den medisinskfaglige rådgiveren burde hatt en større stilling. De ansatte er heller ikke fornøyd med måten kompetansetesting og resertifisering til stillingene gjennomføres på:

 • I enkelte tilfeller gjennomføres den på en slik måte at det er risiko for at den enkelte ambulansearbeider kan «bestå» uten at kompetansen er reelt testet.
 • Avdelingen har gjennomført journalgjennomgang for å finne ut om utfyllingen av journaler er i tråd med de krav som finnes. Resultatet viste at svært få journaler var komplett utfylt. Det gjelder også de medisinske opplysningene, som er tilsynets fokus.
 • En gjennomgang av avviksmeldinger og hendelsesrapporter viser at avvikssystemet i liten grad blir brukt til systematisk læring i avdelingen.
 • Avvikene fra ambulansetjenesten behandles i stor grad av avdelingsleder. Et stort antall avvik avsluttes på individnivå, uten at det foreligger analyser for å finne årsakene til hendelsene. På samme måte finner tilsynsmyndigheten at mange hendelser ikke har blitt analysert for å sette de inn i et system, som kan forebygge gjentakelser i tjenesten for øvrig.
 • Fylkesmennene har ikke funnet at hendelser eller avvik har vært fremmet for kvalitetsutvalg eller tilsvarende overordnet organ for kirurgisk klinikk eller Sørlandet sykehus HF. Heller ikke systematisk oppfølging av kvalitetsarbeidet på klinikk eller foretaksnivå.
 • Det er ikke funnet spor av systematisk registrering av klager på ambulansetjenesten fra andre instanser, pårørende eller pasienter. Det er heller ikke funnet at slike klager er brukt systematisk i avdelingens arbeid for å sikre eller bedre kvaliteten av tjenesten.

Tester ikke medisinkunnskaper

Tilsynet avdekket også at Sørlandet sykehus ikke sikrer at de ansatte har gode nok kunnskaper om medikamentene som brukes i ambulansen:

 • I resertifiseringen, som gjennomføres annethvert år, prøves ambulansearbeidernes kunnskaper i bruk av enkelte tiltakskort, men ikke slik at de testes i bruk av hvert enkelt medikament som er tilgjengelig i ambulansen.
 • For de medikamentene de testes i er heller ikke testen utformet slik at forskriftens krav til kompetanse og erfaring blir sikret, jf. kommentar.
 • Ledelsen sikrer ikke at hele resertifiseringen gjennomføres individuelt. Det kom frem gjennom tilsynet at enkelte tester ble foretatt i grupper.

Fylkesmennene avslutter med å understreke at ambulansetjenesten er i en svært spesiell situasjon, som stiller større krav til at alt er i orden.
Les mer om saken hos Agderposten

Powered by Labrador CMS