Hopp til hovedinnhold
For å bli nødblodgiver må man ha blodtype 0. Foto: Kathrine Geard


Styrket blodberedskap i Finnmark og Svalbard med nødblodgivere

Vandrende blodbanker redder liv i distriktene.

Pilotprosjektet

Prosjekt blodberedskap, som Helse Nord satte i gang for to år siden på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, har som mål å få på plass en lokal desentralisert blodberedskap for befolkningen i hele landet, og i kommuner langt fra nærmeste sykehus.

Det vil samtidig gjøre helsetjenesten bedre rustet til å håndtere eventuelle masseskadehendelser og/eller redusert tilgang på blod som ved en pandemi.

Piloten omfatter Finnmarks-kommunene Alta, Berlevåg, Nordkapp og Vadsø, samt Svalbard. Det er ikke tilfeldig.

Store avstander, grisgrendt bosetting og mye krevende vær gjør vandrende blodbank til et kjærkomment hjelpemiddel her. Sivile blodbanker knytta opp mot kommunehelsetjenesten er unikt for Norge. 

Prosjekt blodberedskap


  • Det er hittil rekruttert totalt 92 godkjente blodgivere fordelt på Alta, Vadsø, Nordkapp og Berlevåg og Svalbard. Svalbard og Alta kommune har omtrent halvparten av disse.
  • I Vadsø har 44 helsearbeidere fått opplæring som tappere. Men ca 10 er på lista som varsles ved behov. Kommunen har 12 nødblodgivere
  • Det må hele tida rekrutteres flere blodgivere og tappere ettersom folk flytter eller av andre grunner ikke lenger er tilgjengelige.
  • Norsk koordineringssenter for blodberedskap (Nokblod) er et nasjonalt senter som arbeider for å bedre blodberedskapen i Norge. 
  • Nokblod er faglig prosjektansvarlig for Prosjekt blodberedskap, pilot Finnmark.

– Vi har en forpliktelse til å gi den beste og likest mulige behandlingen til alle i Norge. Det er jo ikke likt sånn som det er i dag. Dette er helt nødvendig for å utjevne forskjellene, sier Torunn Oveland Apelseth til Fagbladet.

Hun er faglig prosjektleder for blodbank og leder for Norsk koordineringssenter for blodberedskap (Nokblod) ved Haukeland Universitetssykehus, som har det faglige ansvaret for opplæring av personell og testing av blodgivere i prosjektet.

Blodbankene ved UNN Tromsø og Finnmarkssykehuset har også en viktig rolle i prosjektet.

Vandrende blodbank er et system som lenge har vært brukt i Forsvaret, og som er mal når vi nå prøver å lage et sivilt tilsvarende system.

Jo tidligere du kan starte med blodtransfusjon jo bedre overlevelse. Det er det vi prøver å få til med vandrende blodbank sier hun.

Hjelp i nøden

For å få det til er lokalsykehus, kommunehelsetjenester, legevakter og ambulansetjenester gjennom opplæring og trening satt i stand til å gi pasienter med livstruende blødning en såkalt balansert blodtransfusjon så tidlig som mulig.

Samtidig er det rekruttert et eget korps frivillige, godkjente nødblodgivere i hver kommune. Det samlede antallet slike blodgivere er i øyeblikket 92.

Poenget med vandrende blodbank er at blodet oppbevares i blodgiverne som stiller opp ved akutte behov og gir blod til trengende pasienter der de befinner seg.

Rekrutteringen av blodgivere vil pågå kontinuerlig. Og alle må følges opp og testes jevnlig. Så langt er det veldig mange fra nødetatene, helse, brann og politi, som har meldt seg.

Mye logistikk

Kommuneoverlege Britt Larsen Mehmi er heller ikke i tvil om at vandrende blodbank blir et viktig verktøy når transport luftveien er vanskelig.

Hun forklarer at de ofte står i vriene logistiske vurderinger. Skal de begynne å kjøre eller vente og se om det kommer luftambulanse?

Det er ingen annen flyplass på de 18 milene til Kirkenes eller en sykestue underveis som kan ivareta en pasient med livstruende blødning. 

– Hvis jeg må følge pasienten i ambulansen, forlater jeg samtidig kommunen uten legevakt i lang tid. Dette er avgjørelser som vi baler med på hver vakt, særlig når vi har skikkelig dårlige pasienter.

Lokal tilpasning

Torunn Apelseth tror det kan bli aktuelt å etablere vandrende blodbank i flere kommuner. 

– Ja, det kan bli det. Vi må gjøre en evaluering og se hvordan vi skal føre dette videre. For det er kjempeviktig å vite hvem du skal satse på her.

Hvor skal du sette inn ressursene, hvem trenger det mest. Et kriterium er store avstander, og så må du ha folk og kapasitet til å håndtere oppgaven. 

Det vært et poeng å bygge prosjektet inn i den strukturen som allerede eksisterer i kommunene, og forme det etter lokale forhold.

For å se hvordan konseptet kunne tilpasses, valgte de ut pilotkommuner av ulike størrelse og med innbyggertall som spenner fra 1000 til 22.000.

– Hvilke personer skal med, er det bare ambulansefagarbeidere og sykepleiere som skal være tappere? På Svalbard tok man med alt helsepersonell enten de var tannpleiere eller fysioterapeuter. Man bruker de folkene som er tilgjengelig, sier Apelseth.