Hopp til hovedinnhold
Ola Yttre. Foto: Ambulanseforbundet i Delta
Ola Yttre. Foto: Ambulanseforbundet i Delta


Delta: Skremmende trend for responstider i ambulansetjenesten

Etter press fra blant annet Ambulanseforbundet i Delta har Helsedirektoratet endelig kommet med tall for responstid for ambulansetjenesten.

I tettbygde strøk i Helse Vest fikk kun 65,5 prosent av pasientene hjelp innenfor anbefalt responstid.

– Dette er triste tall, sier Ola Yttre, leder for Ambulanseforbundet i Delta.

Helsedirektoratet har lagt frem tall som viser at ingen av helseforetakene når anbefalingene for responstid.

Det har de siste årene ikke blitt lagt frem tall for responstider for ambulansetjenesten. Utgivelsen av dette ble midlertidig stoppet etter at Ambulanseforbundet i Delta reiste rundt for blant annet å øke fokus på responstid.

– Nå når tallene endelig kommer er det skremmende å se trenden, sier Ola Yttre. 

– Det er bekymringsfullt at oppdragsmengden øker, tidsbruken pr. oppdrag øker, men antall ambulanser er det samme.

I Helse Midt Norge HF ser antall oppdrag ut til å øke med ca 14.000 i forhold til i fjor. I enkelte ambulansetjenester økte oppdragsmengden med ca 20 prosent.

– Dette er en trend vi ser over hele landet. Dette viser at antallet ambulanser må økes. Krav til responstid betyr ikke at det skal stå en ambulanse på hvert nes og dal i Norge.

Vi må få stoppet nedlegging av ambulanser, og ikke minst sørge for at hjemmevakt blir omgjort til kasernert vakt, fortsetter Ola Yttre.

Ingen regioner når målsettingen for responstiden

I rapporten står det blant annet:

"Resultatene for 2020 viser at det er noe variasjon i responstid mellom helseregionene.

I tettbygde strøk i Helse Nord var ambulansen fremme på hendelsesstedet innen 12 minutter i 77,7 prosent av hendelsene, mens andelen i Helse Vest var på 65,5 prosent.

Andelen i Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge var på henholdsvis 74,4 og 71,1 prosent. 

Også i grisgrendte strøk er det noe variasjon mellom de regionale helseforetakene.

Ambulanse var fremme innen 25 minutter i 86,0 prosent av hendelsene i Helse Sør Øst, mens tilsvarende andel i Helse Nord var 78,1 prosent.

I Helse Midt-Norge og Helse Vest var andelene henholdsvis 82,4 og 78,9 prosent.  

I 2020 bestilte Stortinget forskriftsfesting av responstider i ambulansetjenesten 

"Stortinget ber regjeringen forskriftsfeste responstider for ambulansetjenesten og sette en standard for kompetanse og akuttmedisinsk utstyr i ambulansebilene og på ambulansebasene." 

Ambulanseforbundet ser frem til denne forskriftsfestingen. Responstid er bare en del av bestillingen fra Stortinget, minst like viktig er forskriftsfesting av standard for kompetanse og akuttmedisinsk utstyr. 

Tallene for responstid som kom nå er en vekker, og Ambulanseforbundet forventer at myndighetene ser alvoret i denne trenden.

Ambulanseforbundet i Delta vil delta i arbeidet frem mot at forskriften skal være klar i 2024.