Ambulanse

Ønsker hovedsykehus ved Mjøsbrua

Publisert Sist oppdatert

Avdelingssjefgruppen i Divisjon for Prehospitale Tjenester i Sykehuset Innlandet er klar i sin bestilling for framtidig sykehus: «Vi vil ha ett felles Mjøssykehus. Et hovedsykehus ved Mjøsbrua framstår som det beste alternativet for Sykehuset Innlandet i et lengre tidsperspektiv.» Det skriver Ringsaker Blad.
Det kommer fram i et ferskt notat som er oversendt prosjektdirektør Roger Jenssen i Sykehuset Innlandet.
Prehospitale tjenester flyttet selv til Mjøssenteret i Moelv på høsten i fjor fra Gjøvik. For å få en mer sentral plassering og for å samlokalisere AMK-tjenester med pasientreiser som har holdt til her noen år.
Nå er de veldig klare i sin bestilling til prosjektdirektøren. De vil ha storsykehus ved Mjøsbrua, og de vil opprettholde mange funksjoner ved sykehuset i Elverum fordi dette er den av "mjøsbyene" som ligger lengst fra Mjøsbrua.

Fokus på Mjøsregioen

De seks sjefene i prehospitale tjenester summerer sine råd opp i det 16 sider lange notatet:
1. Samtlige avdelingssjefer i prehospital divisjon mener at modellen med ett felles Mjøssykehus (hovedsykehus) ved Mjøsbrua framstår som det beste alternativet for Sykehuset Innlandet i et lengre tidsperspektiv.
2. Elverum er den av «mjøsbyene» som ligger lengst fra Mjøsbrua. I tillegg til hovedsykehuset ved Mjøsbrua mener vi derfor man bør beholde Elverum Sykehus i en av følgende former:
a. Vår førsteprioritet er at SI-Elverum beholdes som et lokalsykehus med både elektiv kirurgi og akuttfunksjoner innen «volumfagene» indremedisin og ortopedi, samt nødvendige støttefag som anestesi og bildediagnostikk. Man bør vurdere å beholde en mindre gyn/føde avdeling. Likeledes bør en bløtkirurgisk «vurderingsvakt» overveies pga. elektiv kirurgi, samtidig som dette vil muliggjøre en begrenset traumefunksjon ved SI-Elverum.
b. Alternativt som en større enhet for dagkirurgi og elektiv ortopedi med pasienthotell og femdøgnspost, kombinert med et lokalmedisinsk senter (LMS), helst med kommunale/interkommunale/KAD-senger, samt noen avlastende «sykehus-senger». Et slikt kombinert elektivt sykehus og LMS bør ha anestesilege i døgnvakt (24/7/365) med akuttberedskap både overfor inneliggende pasienter og ambulansetjenesten.
3. Lokalmedisinske sentre bør bli et betydelig satsingsområde – i nært samarbeid med kommunene.
4. De prehospitale tjenestene må bygges ut. Dette i form av forsterkninger av ambulansetjenesten, samt opprettelse av en ny luftambulansebase sentralt på Innlandet.

Prehospitale tjenester

  • Divisjon prehospitale tjenester i Sykehuset Innlandet har ansvaret for medisinsk nødmeldetjeneste, AMK-sentral, ambulansetjeneste og den medisinske delen av luftambulansen Dombås og pasientreiser for en befolkning på cirka 380.000 innbyggere i Hedmark og Oppland.
  • Divisjonen består av stab og seks avdelinger, totalt 789 ansatte fordelt på 495 årsverk. Divisjonen har det overordnede systemansvar for sykehusets beredskapsplanarbeid.
  • Divisjonens slagord er «Først og fremst ...»

Les mer om saken hos Ringsaker Blad

Powered by Labrador CMS