Luftambulanse

Nasjonalt traumeregister: 78 prosent skadde kommer inn med bakkeambulanse

Publisert Sist oppdatert

12 prosent kommer inn med luftambulanse.

Her kan du lese hele rapporten (PDF-visning)
For første gang har registeret inkludert data fra Universitetssykehuset i Stavanger og Akershus Universitetssykehus, og dekningsgraden er nå på over 90 prosent, skriver Elisabeth Jeppesen, traumeregisterleder, på NKT Traumes nettsider.
– Dette er takket være våre registrarer og iherdig innsats fra lokale registre. Det er imidlertid en hake ved årets rapport: UNN Tromsø som et av landets fire traumesentre har ikke levert data for 2017. Dette gir en svakhet til rapporteringen fra Helse Nord. Heldigvis er ny registrar på plass og de leverer data fra 2018.
Til tross for noen svakheter er Nasjonalt traumeregister stolte av å presentere en stadig bedre rapportering på alle pasienter som mottas med traumeteam ved landets akuttsykehus med traumefunksjon og ved traumesentrene.
I årets rapport er over 8000 traumer inkludert.
– Nasjonalt traumeregister er først og fremt et register som skal bidra til at kvaliteten på traumebehandlingen skal bli bedre. Registeret skal overvåke og rapportere. Variasjon mellom sykehus, helseforetak og regioner skal avdekkes og gi mulighet for nærmere undersøkelser.
Når vi ser på hvordan pasienter er blitt fraktet inn til sykehus på ser vi at om lag 78 % kommer inn med ambulansebil og 12 % fraktes med luftambulanse. Sammenligner vi tallene med 2016 er disse uendret.
Transportulykker er fortsatt hyppigste årsak til skade, etterfulgt av fallulykker og sport- og fritidsulykker. Andelen menn med skader er høyere enn kvinner og var tilnærmet lik i 2016 og 2017 (66 % vs 67 %). Høyest skadeprevalens ses i aldergruppen 16- 22 år hos både kvinner og menn. Gjennomsnittsalder for kvinner er 42 år (median 38) og 41 år for menn (median 39). Alder varierte fra 0 – 101 år.
Rapporten viser at andel pasienter med alvorlig skade (ISS>15) ligger i snitt på 13 %, med lavest andel i Helse Nord-Trøndelag med 4,7 % og høyeste andel på St Olavs hospital med nesten 24 %. Andel alvorlige skadde etter sykkelulykker har økt fra 80 pasienter i 2016 til 93 pasienter i 2017. Andel penetrerende skader holder seg stabilt med 4,5%.
30 dagers mortalitet varierer mellom 0,9% og 5,2% når vi ser på variasjon mellom foretakene. Det er her viktig å være klar over at disse dataene har begrensninger og at mortalitet er avhengig av mange faktorer.
Les hele saken hos NKT Traume

Powered by Labrador CMS