Konferanse

Jordmødrene Fjellseth og Engelhart i aksjon på Ambulanseforums konferanse i 2018.

Digital konferanse: Foredragsholdere andre dag

En dag med rikt faglig påfyll fra fødsel til alderdom, men aller først åpner vi med den viktige E-en i ABCDE.

Publisert Sist oppdatert

Første dag var viet ABC og D. E - environment, exposure, eller "everything else" er det som åpner andre dag.

Vi spør: Er de frivillige faktisk bedre på å forebygge hypotermi enn den profesjonelle tjenesten?

Etter E fortsetter vi med viktige og spennende foredrag om fødsel, gjenoppliving av nyfødte, bedre og systematisk teamtrening, prehospital smertelindring, og til slutt den eldre pasienten.

Live Kummen - hypotermiløftet

Live Kummen. Foto: Ida Kroksæter

Kummen er overlege i anestesi ved Ullevål og prosjektleder i Norsk Folkehjelp.

– Alle pasienter vi møter gjennom redningstjenesten er, eller står i fare for å bli, nedkjølt. Norsk Folkehjelp har derfor gjennomført prosjektet Hypotermiløftet for å standardisere metode og utstyr frivillige mannskaper bruker til å forebygge og behandle nedkjøling.

I dette foredraget vil Kummen kort oppsummere prinsipper for prehospital håndtering av hypotermi og dele sine erfaringer med utstyrstesting, metodeutvikling og opplæring - erfaringer som forhåpentligvis også er til nytte og inspirasjon for ambulansetjenesten.

Live Kummen har vært aktiv som mannskap, instruktør og leder i Norsk Folkehjelp Sanitet i mange år.

Hun representerer også organisasjonen i den internasjonale fjellredningskommisjonen (ICAR), hvor mye av inspirasjonen til Hypotermiløftet er hentet fra. Til daglig jobber hun som anestesilege på OUS Ullevål.

Sigurd Mydske – aktiv oppvarming - bra eller ikke?

Sigurd Mydske. Foto: Privat

Mydske er en 25 år gammel nyutdannet lege. Han er oppvokst i Oslo og har studert i Bergen. For tiden jobber han som «turnuslege» eller LIS1 ved Haukeland Sykehus.

Gjennom medisinstudiet har han jobbet både i akuttmottaket på Haukeland i tillegg til flere år som vikar i ambulansetjenesten i Helse Bergen, noe han savner dypt.

I tillegg har han vært aktivt engasjert innen akuttmedisinsk forskning, og er en del av «Fjellmedisinsk og redningsteknisk forskningsgruppe» ved Universitetet i Bergen i samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Han har forsket på prehospital behandling av pasienter med aksidentell hypotermi, og om det er farlig å varme disse pasientene aktivt.

Christina Engelhart og Karoline fjellseth - dette bør du vite om fødsel

Jordmødrene Fjellseth og Engelhart i aksjon på Ambulanseforums konferanse i 2018. Foto: Live Oftedahl

Disse to damene er jordmødre ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Engelhart er fagutviklingsjordmor på Ullevål, har jobbet som jordmor i 15 år, og er instruktør i medisinsk simulering. Fjellseth har vært jordmor i åtte år og har jobbet 6,5 år på Ullevål og 1, 5 år på Gjøvik sykehus som nyutdannet jordmor. Hun tok master i jordmorfag i 2018.

De har holdt workshop på AmbulanseForums konferanse de tre-fire siste årene nå og det er like populært hver gang.

Gjenoppliving av nyfødte - og litt om prehospital vs. inhospital algoritme

Anders Batman Mjelle. Foto: privat

Anders Batman Mjelle, Ph.d., overlege, Ph.d., Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland universitetssykehus og faglig kursleder for instruktørkurs i nyfødtresuscitering (NRR).

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) er en non-profit organisasjon som forvalter norske retningslinjer i gjenoppliving av nyfødte, barn og voksne på vegne av European Resuscitation Council.

Med gjenopplivning menes ethvert medisinsk tiltak som gjøres på en akutt kritisk syk eller skadd pasient som har fått eller er i ferd med å få sirkulasjonsstans (hjertestans), med mål om å berge liv og helse.

Hovedformålet oppfylles primært ved å legge faglige premisser for og fremme forsvarlighet av pasientbehandling og undervisning i basalt og avansert hjerte – lungeredning (HLR), både i og utenfor sykehus.

Vibecke Ulvær Vallesverd - barn under radaren

Vibecke Ulvær Vallesverd. Foto: Privat

Vallesverd er fagrådgiver i BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende og prosjektmedarbeider i Barn under radaren.

Hun er utdannet innen barnevern, psykologi og sosialt arbeid og har blant annet arbeidserfaring fra barneverntjenesten og kunnskaps- og prosjektarbeid knyttet til barn som pårørende.

I BarnsBeste har hun hatt særlig fokus på barnevern, barn i akuttsituasjoner, unge omsorgsgivere, internasjonalt samarbeid og prosjektarbeid.

Geir Jøran Sara – hvordan bli god på teamtrening!

Geir Jøran Sara. Foto: Privat

Sara har jobbet i ambulanseyrket siden 1994 i Kautokeino, Alta og Tromsø. Nå er han ambulansearbeider og lokal instruktør ved Alta bilambulanse. Nå skal han fortelle om nyvinningen FørsteBEST.

Han har jobbet med BEST-trening (Bedre og systematisk teamtrening) siden 2007, og er BEST-fasilitator i Alta. Altas tverrfaglige teamtrening fikk Legeforeningens kvalitetspris i 2016.

Sara har også jobbet noen år i hæren for Sanitetsbataljonen og Panserbataljonen.

Cecilie Øvrebotten - om smertelindring fra ambulanseperspektiv

Cecilie Øvrebotten. Foto: Privat

Øvrebotten har en Master of Science i Prehospital Critical Care fra Universitetet i Stavanger, hun er høgskolelektor bachelor i sykepleie ved Høgskulen på Vestlandet og tidligere ambulansearbeider Helse Førde.

Cecilie skrev mastergrad om smertelindring av barn, og undersøkte blant annet forskjellen mellom norske ambulansetjenester når det gjelder smertelindring av barn.

Hun har også gjennomført et prosjekt i ambulansetjenesten i Helse Førde med å forbedre retningslinjene for smertelindring, og skal fortelle om barrierer og muligheter de fant ut av i dette arbeidet.

Lars Olav Fjose – spennende studie i smertelindring

Lars Olav Fjose. Foto: SNLA

Fjose er anestesilege fra Gjøvik. Han jobber i luftambulansen på Dombås og anestesiavdelingen på Gjøvik sykehus, og har en bistilling på NTNU Gjøvik. Nå er han også stipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Her forsker han på prehospital smertelindring.

Andre faglige interessefelter er hjerneslagsbehandling og nye kommunikasjonshjelpemidler mellom ambulanse og sykehus. Fjose har vært styremedlem i Sykehuset Innlandet HF, og har tidligere jobbet på ortopedisk og kirurgisk avdeling. Han er gift og har tre barn.

Per Christian Juvkam og Karin Bakkelund – prehospital smertelindring i Helse Midt-Norge

Per Christian Juvkam. Foto: Privat

Karin Bakkelund og Per Christian Juvkam har vært dypt involvert i prosjektet neste generasjon smertelindring i Helse Midt-Norge.

Bakkelund har fagbrev ambulanse og en doktorgrad i biologi. Nåværende stilling er som fagrådgiver for Fellesfunksjonen i ambulansetjenesten i Midt-Norge.

Her er hun blant annet dypt involvert i de faglige retningslinjene som skal brukes fra Helse Møre og Romsdal i sør til Helgeland i nord. Fire norske helseforetak samarbeider om utstyr, fagdager og innhold i tjenestene.

Juvkam er tidligere fagsjef i Fellesfunksjonen Ambulansetjenesten i Midt-Norge. Han er en erfaren anestesilege og tidligere luftambulanselege med mer enn tre tiårs bredt engasjement for nødmeldetjeneste, ambulansetjeneste og luftambulansetjeneste på lokal, regional og nasjonal front.

I denne fellesfunksjonen skjer det mye spennende, og noe av det skal vi høre om nå.

Torgeir Bruun Wyller – akutt funksjonssvikt hos den eldre pasienten

Torgeir Bruun Wyller. Foto: OUS

Bruun Wyller er professor i geriatri ved Universitetet i Oslo og overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

Han har i mange år vært svært engasjert i å forbedre helsetjenestene for eldre. Forskningen hans handler særlig om delirium og om legemiddelbruk / polyfarmasi.

Han er også helsepolitisk aktiv, og var med å etablere Helsetjenesteaksjonen der han nå er nestleder.

Guro Brustad – om fall og traumer hos den eldre pasienten

Guro Brustad. Foto: Privat

Brustad er spesialsykepleier og universitetslektor OsloMet – storbyuniversitetet. Guro Brustad har ar 30 års fartstid som sykepleier på ulike somatiske sykehusavdelinger.

Hun har mastergrad i klinisk geriatrisk helsearbeid fra USN.

Til daglig jobber hun som spesialsykepleier i Akuttmottaket ved Sykehuset Telemark og er også ansatt som universitetslektor ved bachelorutdanningen i paramedisin ved OsloMet.

Powered by Labrador CMS