Innenriks

Rapport om bussbrann i Gudvangatunnelen

Publisert Sist oppdatert

Den 11. august 2015 oppstod det brann i ein turistbuss ca 300 m inn i den 11,4 km lange Gudvangatunnelen. Statens havarikommisjon (SHT) har undersøkt hendinga og sett denne i samanheng med tilsvarande brann i same tunnel i 2013, der mange trafikantar vart gåande i røyken i tunnelen, skriv Aurland kommune.
I denne siste brannen vart dette scenarioet unngått, men SHT meiner at det framleis er naudsynt med fleire forbetringar relatert til brannsikkerheit og til trafikantane sine mogelegheiter for sjølvredning i tunnelar.
Heile rapporten kan du lese her.
Statens Havarikommisjon tilrår følgjande tiltak :

  • at Statens vegvesen etablerer ein mogelegheit for og tilråding om sikkerheitssjekk ved innkøyringa til utsette tunnelar.
  • at Statens vegvesen, basert på ein risikoanalyse for utsette tunnelar, endrar automatikken og syt for at ventilasjonsstyringa tek vare på trafikantane sine mogelegheiter for sjølvredning.
  • at Statens vegvesen gjennomgår og forbetrar utstyr og rutinar ved brann i tunnel. Inkludert utvikling av teknologi for sanntidsinformasjon og instruksar for VTS som tilseier umiddelbar varsling av trafikantar ved brann.
  • at Statens vegvesen i samarbeid med Direktoratet for nødkommunikasjon syt for at Vegtrafikksentralane vert kopla til Nødnett i tunnelar
  • at DSB vidareutviklar korleis brannvesenet sin innsats og røykstyring best kan støtte opp under sjølvredningsprinsippet for trafikantar i ein tunnelbrann.

Brannsjefen i Aurland, Reinhardt Sørensen, har følgjande uttale til rapporten:
Brannvesenet har inntrykk av at dette er ein god og grundig rapport, som kjem med viktige tilrådingar.
Les meir om saka hjå Aurland kommune

Powered by Labrador CMS