Innenriks

Har du fått med deg disse viktige dokumentene?

Publisert Sist oppdatert

De siste årene har Helsedirektoratet utgitt viktige veiledere og prosedyrer; blant annet for helsetjenestens organisering på skadested, masseskadetriage, bruk av nødnett i helsetjenesten og PLIVO. Har du lest dem?

Publikasjonene finnes både på nett og en del også som trykksaker som kan bestilles og deles ut i tjenestene rundt omkring.
1. Helsetjenestens organisering på skadested
Veilederen tar utgangspunkt i at helsetjenestens innsats skal ledes av Innsatsleder helse (ILH) og Medisinsk leder helse (MLH). (Tidligere OLH og FLH.)
– Implementering av veilederen vil kreve en betydelig innsats knyttet til opplæring og øving av personell for å dyktiggjøre personellet i lederoppgaver og organisering, skriver Helsedirektoratet.
2. Nasjonal veileder for masseskadetriage
Veilederen skal sikre at alle typer personell benytter en hensiktsmessig arbeidsmetodikk og lik merking av skadde i det prioriteringsarbeidet som må utføres når det er ubalanse mellom antall skadde og tilgjengelige behandlings- og transportressurser.
3. Nasjonal veileder for nødnett i helsetjenesten
Veilederen beskriver blant annet generell og operativ bruk og funksjoner i Nødnett, roller, ansvar og juridiske rammer ved bruk av Nødnett og tydeliggjør sambandsstruktur, talegrupper og kommunikasjon mellom Nødnett og Helseradionett.
4. Nasjonal prosedyre for pågående livstruende vold – PLIVO
Helse, brann og politi har utarbeidet en felles prosedyre for hvordan de skal opptre og samvirke i farlige situasjoner, både med og uten politi til stede. Prosedyren er ett av flere oppfølgingstiltak etter hendelsene 22. juli 2011.
5. Politiets bruk av ambulanseressurser
Hvem har beslutningsmyndighet for å frigi ambulanseressurser og hvor skal politiet henvende seg om slike oppdrag? Rundskrivet er en klargjøring av regler og rutiner som vil gjøre det enklere for personell å ta beslutninger samtidig som forsinkelser unngås.
6. Helsepersonellets taushetsplikt – Rett og plikt til utlevere pasientopplysninger til politiet
Rundskrivet presiserer reglene for når helsepersonell har taushetsplikt, når de har plikt til å varsle politiet og når de har adgang til å utlevere pasientopplysninger til politiet. Hensikten er å gjøre det enklere for helsepersonell å ta stilling til når de skal- og kan gi informasjon til politiet.
7. Mestring, samhørighet og håp – Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer
Helsedirektoratet har utgitt en revidert veileder om psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer i 2016. «Mestring, samhørighet og håp» beskriver hva som er kommunenes forpliktelser i den psykososiale oppfølgingen ved alvorlige hendelser.

Powered by Labrador CMS