Innenriks

Debatten om akuttmedisin i Norge

Publisert Sist oppdatert

Den faglige kvaliteten på norske akuttmottak har lenge vært gjenstand for debatt, og Helsetilsynet har konkludert med at driften er uforsvarlig, står det i et leserinnlegg i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Enkelte hevder at problemene lar seg løse ved å innføre en ny legespesialitet i akuttmedisin. Det finnes imidlertid andre løsninger som bedre tar hensyn til hvordan norsk helsevesen er organisert.

I rapporten «Mens vi venter…» fra 2008 konkluderer Statens helsetilsyn med at den tradisjonelle modellen der turnusleger står for observasjon, diagnostikk og behandling av pasienter er uegnet (1). Den fastslår at «mange pasienter i mottak samtidig heller er regel enn unntaket», og at det foreligger «alvorlig svikt i styringen av akuttmottakene». De kommer frem til en tilsvarende alvorlig konklusjon: «Samlet sett er faren for svikt så stor at kravet til forsvarlig drift i akuttmottakene ikke kan anses å være oppfylt.» Rapporten danner grunnlag for en debatt om hvordan akuttmottakene ved norske sykehus bør organiseres.

Våren 2015 satte Helsedirektoratet ned et utvalg som skal utrede en ny legespesialitet ved norske sykehus’ akuttmottak. Utvalget består av representanter fra blant annet Norsk Selskap for Akuttmedisin (NORSEM). Svaret fra dem kommer snart, men debatten i ulike fagmiljøer har for lengst startet. Tre alternativer er aktuelle:

  • en prosedyretung spesialitet basert på faget «emergency medicine» som brukes i mange land og som støttes av Norsk Selskap for Akuttmedisin.

  • en diagnostikk- og logistikkorientert spesialitet i mottaks- og indremedisin der prosedyrene ledes av kirurger og anestesileger.

  • at dagens legespesialister i sterkere grad er til stede og tilgjengelig på sykehuset og i mottak.

Debatten må bli bredere

Uenigheten i fagmiljøene kan komme av usikkerhet rundt hva myndighetene egentlig ber en ta stilling til. Det er uklart hvorvidt en ny spesialitet er ment å være en satsing på den akutt syke pasienten eller et forsøk på å rydde opp i eksisterende problemer i akuttmottakene. Det er også usikkert om utfordringene med å opprettholde akuttberedskap ved mindre sykehus i forbindelse med omorganisering og sentralisering av sykehustjenester er tenkt løst med etablering av en akuttmedisinsk spesialitet. Så lenge beveggrunnen for innføring av en ny spesialitet fremstår som uklar, kan det være klokt å tenke seg grundig om.

Den tilsynelatende politiske enigheten om at en ny spesialitet skal løse utfordringene i norske akuttmottak, er i beste fall naiv og kan i verste fall brukes som argument for en organisering av akuttilbudet som er uforsvarlig. Vi håper derfor det er mulig å få til en bred diskusjon rundt dette temaet før endelig avgjørelse faller. Det skylder vi den akutt syke pasienten.
Les mer om saken hos Tidsskriftet

Powered by Labrador CMS