Innenriks

Å skape fremtidens tverrprofesjonelle helseteam

Publisert Sist oppdatert

Tradisjonelt har ulike helseprofesjoner blitt utdannet uavhengig av hverandre. I Stavanger har vi utviklet et simuleringsbasert treningsopplegg der lege-, sykepleie- og ambulansestudenter får trening i tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon, forteller en gjeng fra SAFER i Tidsskrift for Den norske legeforening.
Vi la merke til at lege-, sykepleie- og ambulansestudenter i Stavanger hadde hver sine fagdager med bl.a. simuleringstrening.
Med vår kliniske bakgrunn så vi muligheter for en felles arena for læring som gjenspeilet hverdagens kliniske utfordringer i pasientbehandlingen. Samarbeid på tvers av profesjonene er i tråd med moderne syn på utdanning både nasjonalt og internasjonalt.
Tverrprofesjonell samarbeidslæring er fremhevet i bl.a. stortingsmelding nr. 13 (2011 – 12) og av Verdens helseorganisasjon.
Tverrprofesjonell studentdag
Siden våren 2013 har vi inkludert legestudenter, sykepleiestudenter og ambulanselærlinger til det vi har kalt SAFER (Stavanger Acute medicine Foundation for Education and Research) studentdag.
Læringsmål for dagen er tverrfaglig samarbeid, beskrivelse av akuttmedisinsk undersøkelsesmetodikk og relevant kommunikasjonsverktøy.
Vi ønsker å endre studentenes holdninger for å legge til rette for godt samarbeid og forbedret klinisk praksis.
Kaskade av kommunikasjonssvikt
Dagen starter med refleksjon over egne holdninger til de andre studentgruppene. Videre vises en film, basert på en faktisk hendelse, der en kaskade av kommunikasjonssvikt og dårlig samarbeid resulterer i at pasienten dør.
Deltakerne skal finne årsakssammenhenger i filmen og reflektere kritisk i grupper. Videre følger øvelser i teamarbeid og simuleringstrening i rundløype med fasilitatorer.
Vi bruker scenarier både fra kirurgi, indremedisin og psykiatri, og etter fokusgruppeintervju med studentene lager vi et eget scenario med previsitt.
Scenariene fungerer best når de er utfordrende og på kanten av komfortsonen. Det legges opp til en trygg atmosfære, der det skal være lov å feile, men også å briljere.
Etterpå skal deltakerne reflektere rundt egne og andres valg og hva de kunne gjort bedre.
Positive erfaringer
Våre erfaringer med denne dagen er at studentene overfører læring mellom de forskjellige scenariene og opplever nytten av å jobbe tverrprofesjonelt.
Deltakerne gir omtrent bare positive tilbakemeldinger på denne formen for læring.
Les hele kommentaren i Tidsskriftet

Powered by Labrador CMS