Ambulanse

Spørsmål på Stortinget om Sykehuset Telemark sin ambulanseplan

Publisert Sist oppdatert

Vil statsråden gripe inn overfor Sykehuset Telemark HF sine planer om å sentralisere ambulansetjenesten, og kan statsråden informere om responstidene for ambulansetjeneste i helseforetaket, og hvilke konsekvenser det får for foretaket om responstidsmålene ikke nås i de ulike kommunene i Telemark? spør Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) helseminister Bent Høie.
Begrunnelse:
Ifølge Sykehuset Telemark HF sitt forslag til «Ambulanseplan 2035» skal blant annet en ambulanse med døgnberedskap i Vinje kommune reduseres til en såkalt dag/aften bil. Det vil ikke bare redusere beredskapen i Vinje kommune men også redusere beredskapen i Tokke kommune , Seljord kommune og Kviteseid kommune . Det vil også kunne å ringvirkninger for Bø i Telemark, Hjartdal kommune og Tinn kommune. I følge Nasjonal helse- og sykehusplan skulle de prehospitale tjenestene , akutt- tilbudet utenfor sykehus, styrkes. Det har ikke skjedd. Over hele landet meldes det om kutt i ambulanseberedskap, og responstider som nå er satt som kvalitetsindikatorer for tjenesten, blir ikke fulgt opp. Det er etter spørsmålsstillers syn uakseptabel utvikling, og fører til at folk særlig i distriktene med lang reisevei til akutt- tilbud ved sykehus, ikke får likeverdige helsetjenester.
Bent Høie: Ambulansetjenesten i Telemark, som i landet for øvrig, opplever stor oppdragsvekst. Kapasiteten og innretning på tjenestene må derfor tilpasses for at hele befolkningen i helseforetakets opptaksområde skal få et fortsatt godt prehospitalt tilbud.
Sykehuset Telemark HF opplyser gjennom Helse Sør-Øst RHF om at det nylig er gjennomført en utredning av de prehospitale tjenestene. Arbeidet med plandokumentet er utført av en bredt sammensatt arbeidsgruppe og en styringsgruppe med bred forankring i kommunehelsetjenesten. Dokumentet omtales som «Ambulanseplan 2035» og er for tiden ute på høring. Innholdet i planen er følgelig ikke vedtatt. Sykehuset Telemark HF har lagt opp til en bred høringsrunde med høringsfrist 1. desember 2018.
Ambulanseplan 2035 bygger på Helse Sør-Øst RHF sin utviklingsplan for prehospitale tjenester. Formålet med ambulanseplanen er at den skal legge grunnlag for en langsiktig og strategisk utvikling av ambulansetjenesten i Telemark. Spørsmålet fra representant Sem-Jacobsen berører direkte enkeltforslag i Ambulanseplan 2035. Ambulanseplanen legger opp til en samlet økning av ambulansekapasiteten frem mot 2035. I tillegg er det et ønske om å innføre ulike typer ressurser for å frigjøre akuttberedskap, som blant annet syketransportbiler.
Sykehuset Telemark HF peker på at dagens plassering av ambulansestasjonene samlet sett gir en geografisk god spredning, men at det i fremtiden vil være behov for å styrke kapasiteten gjennom strategisk plassering av ambulanser i Telemark. Blant annet betyr det at helseforetaket vil organisere en beredskap basert på hvor befolkningen oppholder seg, og ikke kun basert på hvor innbyggerne bor. Som et ledd i dette har Sykehuset Telemark HF allerede gjort avgrensede forsøk på omplassering av ambulanser knyttet til påsketurismen i Vinje kommune. Analysene så langt viser at dette gir god effekt på responstidene. Slike omplasseringer knyttet til sesongvariasjoner vil Sykehuset Telemark HF fortsette med.
I arbeidet med planen er det foretatt flere analyser av tjenestene som leveres i dag og som skal gis til befolkningen i fremtiden. Blant annet er det vurdert hvordan Sykehuset Telemark HF innfrir anbefalte responstider, ambulansekapasitet og beredskap, plassering av ambulansestasjoner og kompetanse. Telemark er et fylke hvor det er krevende å oppnå responstider i henhold til de nasjonale anbefalingene. Grunnen til dette er geografiske forhold og en svært spredt bosetting. Med tiltakene foreslått i Ambulanseplan 2035 mener Sykehuset Telemark HF at responstider i Telemark samlet sett vil forbedres.
Analyser utført av Sykehuset Telemark HF viser at det er overkapasitet når det gjelder nattberedskapen i øvre Telemark. I dagens organisering er det i Vinje, Tokke, Seljord og Tinn til sammen syv ambulanser døgnet rundt. I forslaget til ambulanseplan 2035 er det en justering av kapasitet fra dagens syv døgnambulanser til seks døgnambulanser og en ambulanse frem til klokken syv alle dager i uken. Årsaken til denne justeringen er at både historiske data og fremskrevet behov viser at kapasiteten på natt er for høy i forhold til behovet. Redusert kapasitet i dette området kan derfor brukes til å gi økt kapasitet andre steder i fylket på dagtid der kapasiteten er presset i dag.
Basert på de opplysningene jeg har fått fra Helse Sør-Øst RHF er min oppfatning at Sykehuset Telemark har lagt opp til en prosess for å utvikle en fremtidsrettet ambulansetjeneste til befolkningen i Telemark.
Avslutningsvis vil jeg nevne at regjeringen i Prop 1 S (2018-2019) foreslår å videreføre 10 mill. kroner til blant annet å etablere legebil i Grenlandsområdet. Det vil bedre akuttberedskapen i området. Dette er en oppfølging av rapporten om basestruktur for luftambulansen - med bakgrunn i et oppdrag fra Stortinget.
Les hele spørsmålet og svaret på Stortinget.no

Powered by Labrador CMS