Akuttkjeden

«Ambulansetjenesten får større betydning enn før»

Publisert Sist oppdatert

«Endringer i akuttilbudet ved små og store sykehus forutsetter styrking av kapasiteten og kompetansen i de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus, og gjør det nødvendig med bedre samordning og utnyttelse av ressurser mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten», står det i kapittel 13 Nasjonal helse- og sykehusplan som ble lagt fram i dag.

Les: Ti sykehus kan miste akuttkirurgifunksjonen
Les også HODs pressemelding: Bedre akuttmedisinsk behandling før pasientene kommer til sykehus
Her er hele Nasjonal- helse og sykehusplan
Oppsummering: Debatten i forkant av Nasjonal helse- og sykehusplan
Stortingsmelding nr. 11 fastslår at «sentralisering av sykehusfunksjoner, samling av akuttfunksjoner ved færre sykehus og færre og større legevakter påvirker behovet for og etterspørselen etter ambulansetjenester. Det prehospitale mulighets- og ansvarsrommet er utvidet, og en faglig kompetent legevakt og ambulansetjeneste får større betydning enn før.»
Mer: Regjeringen skriver i en pressemelding at de vil styrke ambulansetjenesten
Samtidig som helseministeren signaliserer at prehospital tjeneste må styrkes i «kapasitet og kompetanse», inneholder planen lite konkret om hvordan Regjeringen ser for seg en slik styrking. I spesialisthelsetjenesten overlater de til hvert helseforetak å avgjøre hvordan dette eventuelt skal styrkes.
Trenden i ambulansetjenestene til Nordlandssykehuset (NLSH) og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har den siste tiden vært spareforslag og kuttiltak.
Krav til samarbeidsavtaler med kommunene
Helseminister Bent Høie lanserte Nasjonal helse- og sykehusplan på en pressekonferanse på Ringerike sykehus i dag. Om prehospital tjeneste sa han at det har skjedd mye på 40 år.
– Nå er det en avansert helsetjeneste med betydelige ressurser.
Han dro fram Helgeland som eksempel på en region med både ambulansehelikopter, redningshelikopter, båtambulanse og bilambulanser.
– Dette er en tjeneste som har utviklet seg og som må utvikles videre. Vi kommer til å stille krav om samarbeidstavtaler med kommunene om akuttmedisinske tjenester. Det akutte løser vi ikke alene, men sammen med kommunene. Dette må i større grad sees i sammenheng, og det må lages avtaler.
Forskrift med skjerpede krav
I Stortingsmeldingen står det at «Det har skjedd store endringer i de akuttmedisinske tjenestene de senere årene med vesentlig forbedring av den faglige kvaliteten. Det har vært stor aktivitetsvekst og en relativt høy vekst i utgifter. Akuttmedisinforskriften (...) stiller skjerpede krav til kompetanse i kommunal legevakt, ambulansetjenesten og nødmeldetjenesten.»
Det nevnes også at en utredning om den optimale organisering av den akuttmedisinske nødmeldetjenesten skal være ferdig sommeren 2016.
Utfordringsbildet til ambulansetjenesten
Stortingsmeldingen er presis når det gjelder å beskrive utfordringsbildet til ambulansetjenesten, både når det gjelder kapasitet, samtidighetskonflikter, responstider, rekruttering og opprettholdelse av kompetanse:
«Sentralisering av sykehusfunksjoner og samling av legevakt i færre og større distrikter gir lengre reiseavstand og flere ambulanseoppdrag. I sentrale strøk har aktivitetsøkningen gitt kapasitetsproblemer noen steder. I mer spredt bebygde områder medfører lange transporttider fravær fra ambulansestasjonen med tilsvarende redusert beredskap. Samtidighetskonflikter kan derfor være et problem. Noen steder er det få oppdrag, og det gir utfordringer med å vedlikeholde kompetansen og å rekruttere. Tilstedeværelse av ambulanse er viktig for befolkningens opplevde trygghet, og lange avstander øker også utrykningstiden fram til pasienten. Lokalisering av ambulansestasjoner innebærer vanskelige avveininger mellom god faglig kvalitet på tjenesten og kortest mulig responstid.»
«Ambulansefaget er grunnmuren»
Stortingsmeldingen er bare oppsummerende når det gjelder utdanning og kompetanse, og fastslår at «ambulansefaget i videregående opplæring er grunnmuren i tjenesten», og at det er foreslått «å etablere nasjonale pilotprosjekter for utprøving av bachelorutdanning i paramedic».
Om luftambulansetjenesten står det at «Det er nødvendig at luftambulansetjenesten gjennomgås særskilt som en del av planleggingen av det akuttmedisinske tilbudet regionalt og lokalt, spesielt dersom det planlegges endringer i oppgavedelingen mellom sykehus.»
Det settes ikke i sammenheng hvorfor «en faglig kompetent legevakt og ambulansetjeneste får større betydning enn før», men det inngår nok som et alibi for å redusere antall akuttsykehus.
Les hele Nasjonal helse- og sykehusplan her

Powered by Labrador CMS