Aktuelt

I ambulansen satt det tre helsearbeidere i tillegg til ambulanseføreren; en innsatsleder helse påpassasjersete foran, samt en legevaktlege på ledsagerstol og en lærling på bakovervendtklappsete bak i ambulansen ifølge rapporten. Illustrasjonsbildet er tatt i en annen anledning.

Oppdatert nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested

I kjølvannet av den 22. juli 2011 hvor samvirke, kommunikasjon og koordinering var noen av utfordringene, har det kommet en rekke nasjonale veiledere og prosedyrer.

Publisert Sist oppdatert

Nå har Helsedirektoratet oppdatert veilederen for helsetjenestens organisering på skadested som ble utgitt første gang i desember 2016.

I 2018 kom Håndbok for redningstjenesten og Nasjonal veileder for planverk og samvirke i redningstjenesten, som begge gir overordnede føringer det har vært viktig å gjøre rede for i veilederen.

Du finner veilederen her, sammen med en lenke til et e-læringsprogram på Nakos-portalen.

Basert på innspill fra høringsinstansene, de overordnede dokumentene for redningstjenesten og evalueringen etter Trident Juncture 2018 har veilederen blitt gjennomgått med utvidet omtale av samvirkepartnere utenfor nødetatene, en mer inngående beskrivelse av legevaktssentralenes rolle, oppdatering av handlingskortene og utvidelse av virkeområdet for veilederen til å omfatte sikkerhetspolitisk krise og væpnet konflikt.

– Å etablere en felles modell for helsetjenestens organisering på skadested har vært viktig, både for å styrke helsetjenesteinnsatsen ved ulykker og andre større hendelser, men også for å sikre at innsatspersonell fra alle nødetatene har en felles forståelse av hvordan effektiv helseinnsats kan bidra til å redde liv og begrense skade, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i innledningen.

Forsiden på ny nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested.

Denne versjonen har utvidet omtalen av samvirkepartnere utenfor nødetatene, og gjelder også ved sikkerhetspolitisk krise og væpnet konflikt, og danner grunnlag for opplæring og øving, både i etater og i samarbeid mellom nødetater og andre redningsressurser.

– At større hendelser opptrer sjelden innebærer behov for systematisk opplæring og øving for å sikre at tjenestene er rustet til å håndtere slike hendelser på en god måte, sier Bjørn Guldvog.

Gå rett til den nye veilederen på Helsedirektoratet her

Powered by Labrador CMS