Aktuelt

Helsedirektoratet: Vil endre regelverket for offentlig innsyn i pasientjournaler

Befolkningen må ha tillit til at pasientopplysninger blir behandlet konfidensielt,

Publisert Sist oppdatert

Samtidig må offentligheten og særlig media kunne granske helsetjenesten, skriver Helsedirektoratet.

Relasjonen mellom pasient og helsepersonell bygger på tillit og pasientene må være trygge på at opplysningene de gir til helsetjenesten blir behandlet konfidensielt i alle situasjoner.

Behandleren er avhengig av god informasjon fra pasienten for å gi forsvarlig helsehjelp.

Åpenhet, kontroll og rettssikkerhet

VG-saken om tvangsprotokollene i psykisk helsevern har vist at det er behov for innsyn i helsetjenesten for å sikre åpenhet, kontroll og rettssikkerhet.

Det er viktig at disse hensynene blir ivaretatt blant annet fordi helsetjenesten forvalter offentlige ressurser og prioriteringer med stor betydning for enkeltindivid og samfunn.

Befolkningens tillit til helsetjenesten må ivaretas

Etter dagens rettstilstand er hovedregelen rett til innsyn i pasientjournaler, men offentleglova har flere unntak som i stor grad begrenser denne retten.

Det skal ikke utleveres taushetsbelagt informasjon og det kan bare gis innsyn i anonymiserte pasientopplysninger. I de fleste tilfeller vil derfor ikke allmennheten få innsyn i enkeltjournaler, selv ikke i anonymisert form.

– Det kan være utfordrende for helsetjenesten å avgjøre hvor mye som må sladdes og å overskue om det foreligger noen mulighet for kobling av opplysninger som medfører identifisering av enkeltpersoner. Dette er særlig krevende når mer og mer informasjon om hver enkelt er tilgjengelig på internett, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

I forbindelse med saksbehandlingen av innsynsbegjæringer og eventuelle klagesaker, kan flere få tilgang til journalopplysningene. Det er også ulik praksis og har vært usikkerhet om hva som er gjeldende rett.

De to hovedhensynene som skal ivaretas er behovet for konfidensialitet om pasientopplysninger og offentlighetens behov for innsyn i helsetjenesten for å kunne avdekke feil, mangler og kvalitetssvikt.

Helt uenige

Helsedirektoratets arbeidsgruppe har bestått av medlemmer fra helseforetakene, Den norske legeforening, Norsk redaktørforening, Norsk presseforbund og Pasient- og brukerombud.

Medlemmene i arbeidsgruppen har på langt nær vært samstemte, skriver Dagens Medisin.

De to representanter for helseforetakene (HF-ene) mener at for fremtiden bør pasientjournaler ikke omfattes av offentlighetsloven. Legeforeningen er på linje på med helseforetakene.

Norsk Presseforbund og Norsk redaktørforening er helt uenige og ønsker at pasientjournaler fortsatt omfattes av offentlighetsloven. Hvis helsearbeidere ikke er skolert til å håndtere taushetsplikt, er det skoleringen det må gjøres noe med, skriver de.

Pasient- og brukerombud har under tvil kommet til at dagens lovverk bør bestå, men med noen justering.

Les mer om saken hos Helsedirektoratet og hos Dagens Medisin

Powered by Labrador CMS