Stillingsannonse

Nord universitet søker førsteamanuensis i paramedisin.

Førsteamanuensis innen paramedisin

Ønsker du en spennende jobb i Universitets- og høgskolesektoren hvor du får bidra til til å utvikle bachelorutdanning i paramedisin?

Publisert Sist oppdatert

Nord universitet søker en førsteamanuensis i paramedisin. Søknadsfristen er den 9. mars 2021.

Les om stillingen på jobbnorge.no her

Søk på stillingen her

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst.

Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i studier av profesjonspraksis.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.

For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er det ledig stilling som førsteamanuensis innen paramedisin for snarlig tiltredelse. Stillingen er tilknyttet bachelor paramedisin med kontorsted ved campus i Bodø. Arbeidsoppgaver tilknyttet andre studier på fakultetet og Nord universitets øvrige studiesteder kan være aktuelt.

Bachelorutdanningen i paramedisin ved Nord universitet er fra høst 2021 et heltidsstudie.

Den som ansettes skal bidra aktivt til forskning innen fakultetets strategiske satsingsområder, aktivt medvirke til å styrke fakultetets arbeid med ekstern finansiering av forskning og etablering av relevante nasjonalt og internasjonale forskningsnettverk. Det forventes at den som ansettes bidrar aktivt inn i en av fakultetets forskningsgrupper.

Stillingen innebærer ansvar for undervisning og veiledning av studentene i teoretiske og praktiske studier, både via nettbaserte løsninger og fysisk tilstedeværelse. En stor del av utdanningen og oppfølgingen vil være ved bruk av fleksible studieformer. I tillegg innebærer stillingene arbeid med strategisk utvikling av programområdet både innen forskning og undervisning.

Vi søker etter en dyktig fagperson med interesse for å engasjere seg i og utvikle fagområdet i samarbeid med vårt eksisterende fagmiljø. Det er ønskelig å ansette person med førstekompetanse, og/eller medisiner med interesse og erfaring fra prehospitale tjenester eller tilsvarende.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette kvalifisert førsteamanunensis, kan det ansettes i stilling som universitetslektor. Det forventes da at den som ansettes kvalifiserer seg til førstestilling etter avtale med dekan.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning, veiledning og praksisoppfølging av bachelorstudenter i paramedisin
 • Eksamen og sensurarbeid
 • Arbeide med videreutvikling av fagområdet sammen med fakultetets andre ansatte
 • Forskning, publisering og formidling av forskningsresultater innen utdanningens fagområde
 • Initiere og bidra i arbeidet med å søke om eksterne midler til forskningsprosjekter
 • Administrative oppgaver tilknyttet fakultetets forskning og utdanning
 • Kunne bidra i strategisk arbeid ved fakultetet
 • Legge til rette for og sørge for godt samarbeid mellom Nord universitet og samarbeidende kommuner og helseforetak

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som førsteamanuensis

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ansettelse som universitetslektor

 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, mastergrad eller tilsvarende innenfor relevant fagområde.
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse er et krav for stillingen. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Felles for begge

 • Helsefaglig bakgrunn (f.eks. lege, sykepleier og fagarbeider ambulanse eller paramedic)
 • Yrkespraksis fra prehospitalt arbeid
 • God kjennskap til bachelorutdanning i paramedisin
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • God kjennskap til akkreditering av nasjonal rammeplan for prehospitalt arbeid
 • Kompetanse innen ambulansefag, krise- og beredskapsledelse
 • Kjennskap til norsk organisering av ambulansetjenesten
 • Ledererfaring innenfor høgere utdanning og/eller praksisfeltet
 • Gode leder- og samarbeidsegenskaper
 • Erfaring fra relevant forskning
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på universitet og høyskolenivå
 • God kunnskap i bruk av IKT-verktøy
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter, kolleger, praksisfeltet
 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis og kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité i henhold til innsendt materiale.
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og evt. prøveforelesning.

Søknad

Søknadsfrist 9.3.2021. Søknad sendes elektronisk.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste fem arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Les om stillingen på jobbnorge.no her

Søk på stillingen her

Powered by Labrador CMS