Innenriks

Tilsyn med ambulansetjenesten ved Sørlandet sykehus

Publisert Sist oppdatert

Tilsynet avdekket at tjenesten ikke hadde tilstrekkelige systemer for å sikre nødvendig kompetanse hos den enkelte ambulansearbeider. Klinikken har tatt utfordringen, og avvikene er nå lukket, melder Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Fylkesmannen har nylig avsluttet et omfattende tilsyn med Klinikk for prehospitale tjenester (PTSS) i Sørlandet sykehus HF.
Formålet med tilsynet var å undersøke hvordan de prehospitale tjenestene, det vil i hovedsak si ambulansetjenesten, sørget for nødvendig kompetanse hos den enkelte ambulansearbeider.
Akuttmedisinfaget, utenfor sykehus, er i endring stort sett hele tiden. Det kreves et omfattende opplegg for å bygge opp, vedlikeholde og oppdatere kunnskapen som kreves av den enkelte medarbeider, slik at pasientene får trygg, god og riktig behandling. At behandlingen av pasientene foregår utenfor sykehuset, ofte med lang vei dit, gjør at god kompetanse og erfaring er særs viktig. Ambulansearbeiderne, av og til sammen med legevaktslege, har ikke den støtten som sykehusets mange leger, sykepleiere, røntgenavdelingen og andre kan gi. I noen tilfeller er Luftambulansen en god støtte, men den kan ikke delta i alle oppdragene, selv om pasienten er alvorlig syk eller skadet.
Dermed er det naturlig for tilsynsmyndighetene å rette fokus på kompetanse i ambulansetjenesten.
For å kunne følge med på kompetansenivået i tjenesten må klinikken ha systemer for internkontroll, kompetanseplaner, kurser og sertifiseringer. Det må finnes metoder til å prøve kunnskapene hos den enkelte, og det må være klart for ambulansearbeiderne hvilke oppgaver som inngår for den enkelte og hvilke som krever annen kompetanse, sertifisering eller delegering.
Tjenesten er i stor grad prosedyrestyrt og mange av oppgavene utføres på delegering fra den i klinikken som er medisinsk ansvarlig.
Planverket som er knyttet til alt som har med kompetanse, sertifisering, delegering og internkontroll er svært omfattende. Det er også klare krav til dokumentasjon av denne aktiviteten.
Det var alt dette som tilsynet skulle se på, gjennom en systemrevisjon, med et mål om å bidra til kvalitetsarbeidet i ambulansetjenesten.
Tilsynet avdekket avvik:
Klinikken hadde ikke tilstrekkelig grad av styring for å sikre at alle medarbeiderne hadde nødvendig kompetanse for de oppgavene de skal utføre.
Dette avviket var en generell beskrivelse, uten å trekke frem særskilte oppgaver.
Det neste avviket beskrev det samme, men knyttet spesielt til oppgaven med å håndtere og gi legemidler.
Selv om tjenesten hadde gode rutiner og prosedyrer, var altså Fylkesmannen av den oppfatning at systemene ikke var tilstrekkelige. Vi er ikke kjent med at det har forekommet alvorlige hendelser på grunn av svikt innenfor de områdene systemrevisjonen omfattet. Men risikoen for svikt var for stor sett i sammenheng med den utviklingen som har vært, og som skjer videre innenfor feltet akuttmedisin utenfor sykehus.
I etterkant av tilsynet har klinikk for prehospitale tjenester endret og laget nye planer og modeller for kompetanse og opplæring. Klinikken har gjort et stort og prisverdig arbeid for å få nye systemer på plass og å gjennomføre opplæring og sertifisering etter sitt nye opplegg. Det er omkring 285 operative ambulansearbeidere i PTSS, fordelt på 21 ambulansestasjoner og sykehusbussene.
Sørlandet sykehus har endret organisering der prehospital avdeling under Kirurgisk klinikk, ble egen klinikk, Prehospital klinikk. Denne klinikken omfatter hele ambulansetjenesten i begge agderfylkene pluss to tjenester i Telemark fylke. Tjenesteområdet er ikke endret med ny organisering. Men denne store, mangfoldige organisasjonen har også blitt omorganisert internt; etter at tilsynet påpekte at styringen med kompetansen og deler kvalitetsarbeidet ikke var tilstrekkelig. Her har klinikken hatt en krevende oppgave og det er lagt ned store ressurser.
Slik Fylkesmannen oppfatter det har klinikken svart på de utfordringene som tilsynet påpekte. Avvikene er lukket. Vi vet at tjenesten nå ser fremover og at de bygger videre på en kultur der kompetanse har hatt, og har fokus videre.
Les hele pressemeldingen hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Powered by Labrador CMS