Innenriks

Nye sykehus bygges, som her i Drammen. Det foreslås i statsbudsjettet regjeringen en bevilgning på 9,7 milliarder kroner til investeringslån i 2024.

Statsbudsjettet 2024: – Forventet mer til sykehusene

Statsbudsjettet 2024 ble lagt fram i dag, og her er noen av de viktigere punktene som angår ambulanse og helse.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen foreslår en bevilgningsøkning til sykehusene på 2,2 milliarder kroner. Dette er da utover lønns- og prisvekst. Budsjettforslaget legger til rette for kortere ventetider, styrket psykisk helsevern og samhandlingstiltak i Helse Nord.

Delta-leder Trond Ellefsen påpeker at sykehusene fortsatt vil få det trangt med det nye statsbudsjettet, og at dette kommer en tid der helseforetakene sliter med å prioritere drift og investeringer.

– Vi hadde forventet at regjeringen ville komme med endringer i finansieringsmodellen til sykehusene slik at det blir enklere å investere i bygg og utstyr framover, sier Ellefsen.

Helse

Videre foreslår regjeringen en bevilgning på 9,7 milliarder kroner til investeringslån i 2024. Dette er i tråd med framdriften i pågående store investeringsprosjekter i sykehusene. I dette ligger det forslag om låneramme til to nye sykehusprosjekter: Ålesund sjukehus ved Helse Møre og Romsdal med en låneramme på 881 millioner kroner og samlokalisering av sikkerhetspsykiatri på Ila ved Oslo universitetssykehus med en låneramme 375 millioner kroner.

Helse Nord har over flere år har hatt et for høyt kostnadsnivå, samtidig som de har mangel på fagfolk. Regjeringen foreslår flere særskilte tilskudd til Helse Nord på til sammen 85 millioner kroner. Av dette går 20 millioner kroner til beredskapsarbeid ved Kirkenes sykehus.

Regjeringen foreslår nær 104 millionar kroner til et nytt forskingsprogram for å styrke kunnskap og kompetanse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

– Fram mot 2040 vil vi få dobbelt så mange innbyggere over 80 år, og flere vil bo hjemme. Det krever nye løsninger i kommunene. Derfor vil vi prioritere mer penger til forskning, innovasjon og kunnskap i kommunale helse- og omsorgstjenestene, og kommunane skal selv ha hånden på rattet, sier forskings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding.

Med en total ramme på 1,25 milliardar kroner skal nasjonale tiltak for digital samhandling sørge for at de ulike systemene i helsesektoren snakker sammen.

– Målet er at når du er innom fastlege, sykehus eller en spesialist for oppfølging, skal du slippe å ramse opp historikk for medikament og behandling hvert sted. Dette bør være tilgjengelig for helsepersonell, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding. En konkret satsning er da at pasienten selv og helsepersonell har den samme oppdaterte listen over hva slags legemidler pasientene bruker.

Regjeringen foreslår å bevilge 200 millioner kroner i 2024 til behandling av pasienter fra Ukraina ved norske sykehus. Så langt har over 300 pasienter kommet til Norge gjennom medevac-ordningen. Norge har siden august 2022 tilbudt faste ukentlige flyvninger for å evakuere ukrainske pasienter til europeiske sykehus. Siden oppstarten av den medisinske evakueringen, som skjer gjennom EUs ordning for sivil beredskap (UCPM), har Norge evakuert nærmere 1300 pasienter til sykehus i hele Europa.

Utdanning

Det er positive budsjettnyheter for yrkesfag. I statsbudsjettet legges det opp til å prioritere viktige tiltak for å styrke rekruttering og gjennomføring av yrkesfaglig utdanningen, noe som betyr flere læreplasser, en styrking av fagbrev på jobb-ordningen og økning i utstyrsstipend. Regjeringen foreslår også en startbevilgning på 178 millioner kroner til prosjektet NTNU Campussamling i Trondheim. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2030.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til universiteter og høyskoler med 18,3 millioner kroner for å finansiere 255 nye studieplasser. Dette omfatter studieplasser i medisin.

Redningshelikoptere

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,5 milliarder kroner til arbeidet med anskaffelsen av de 16 nye redningshelikoptrene SAR Queen. Det planlegges for at alle redningshelikoptrene er i drift i løpet av 2024. Bodø lufthavn skal flyttes og det må derfor bygges en ny redningshelikopterbase. Regjeringen viderefører dette arbeidet, og foreslår at det settes av 29 millioner kroner til tiltaket i 2024.

De nye redningshelikoptrene SAR Queen er på plass på redningshelikopterbasene på Sola, Ørlandet, Banak og i Bodø. Det planlegges for at basen på Rygge settes i drift i år, og at SAR Queen fases inn på Florø-basen i 2024. Regjeringen foreslår å bevilge ca. 1,5 milliarder kroner til formålet i 2024.

I tillegg til nye redningshelikoptre, skal det gjøres tilpasninger av bygningene ved redningshelikopterbasene og tilpasning av landingsforholdene ved enkelte sykehus. Det gjenstår å få på plass tilpasning av landingsplasser ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus Ullevål, Universitetssykehuset Nord Norge Tromsø og St. Olavs hospital – Universitetssykehuset i Trondheim.

Nødnett

Regjeringen foreslår 70 millioner kroner i budsjettet for 2024 til forprosjekt for ny nød- og beredskapskommunikasjon og tiltak for å sikre god drift av dagens Nødnett.

I dag brukes Nødnett av nødetatene og andre beredskapsorganisasjoner for å dele informasjon og samvirke under krise. Dagens løsning fungerer godt, men vil ha begrenset levetid.
– Fremtiden stiller nye krav til beredskapen, og dagens Nødnett vil bli utdatert om noen år. Regjeringen vil prioritere 40 millioner kroner til et forprosjekt for nytt Nødnett. Vi må tenke langsiktig, sier justis- og beredskapsministere Emilie Enger Mehl i en pressemelding.

Etablering av dagens Nødnett var i sin tid et vendepunkt for muligheten til å samvirke, og kunne erstatte gammeldags radiokommunikasjon i felt. Utviklingen gikk over 20 år fra 1995 til full dekning i 2015.

Kontrakten om dagens Nødnett må forlenges utover 2026 til nytt nødnett er på plass. Regjeringen foreslår 15 millioner kroner til investeringer i Nødnett for å holde driften på samme høye nivå som nå. I tillegg påløper det kostnader knyttet til avvikling av Telenors kobbernett. Det foreslås at disse dekkes av brukerne i 2024, med unntak av et tilskudd på 15 millioner kroner for å skjerme de frivillige organisasjonene i redningstjenesten.

Veier

Veier kan også utvilsomt relatere vei til ambulansepersonells hverdag. Regjeringen foreslår å bevilge totalt 20,7 milliarder til investering i riksveier. Dette går da til E6 Megården–Sommerset i Nordland, E134 Røldal–Seljestad i Vestland og E134 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 i Akershus. På fellesprosjektet Vossebana/E16 Arna–Stanghelle blir det forberedende arbeidet videreført.

Powered by Labrador CMS