Innenriks

– Samvirkeprinsippet innebærer en plikt til å samarbeide

Publisert Sist oppdatert

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) mener det fortsatt er behov for ytterligere styrking av lokalt samfunnsikkerhets- og beredskapsarbeid, skriver Dagbladet.
Direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) mener det har skjedd mye godt arbeid på ulike nivåer og innenfor ulike sektorer, også tverrsektorielt etter terrorangrepene 22. juli.
- Likevel ser vi at det samlede utfordringsbildet skaper behov for en betydelig videreutvikling og styrking av den norske beredskapsmodellen. Det er behov for ytterligere styrking og videreutvikling av regionalt og lokalt samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid, sier Daae til Dagbladet.
I Trondheim undersøker en gruppe forskere fra NTNU, SINTEF og Safetec hva som har endret seg innen sikkerhetsberedskapen etter 22. juli. De mener blant annet å se at på tross av at bevilgningene til beredskapen har økt, når ikke alltid ressursene fram til kommunene.
Samfunnssikkerhet og beredskap må sees på som en sammenhengende kjede fra det lokale til det regionale og nasjonale. Det har skjedd mye utviklingsarbeid og betydelig styrking på alle nivåer, men rapporten peker på funn som underbygger viktigheten av fortsatt tydelig fokus på styrking av lokalt og kommunalt beredskapsarbeid, sier Daae til dette.
Hun tilføyer videre at DSB jobber, gjennom fylkesmennene, for å støtte opp om kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet.
- Fylkesmennene har en sentral rolle i å veilede kommunene og fikk i 2016 en ekstra bevilgning på ti millioner kroner for å styrke dette arbeidet. I tillegg gir DSB økonomisk støtte til fylkesmennene for å styrke kommunenes kompetanse, sier Daae.

Viktige ildsjeler

Ifølge rapporten «Beredskapsplikt i norske kommuner», som ble utgitt av SINTEF og NTNU Samfunnsforskning i februar i år, virker mye av beredskapen i kommunene å være avhengig av såkalte ildsjeler, som strekker seg lenger enn påkrevd.
- Ildsjeler er alltid et pluss og kan spille en stor rolle i å begrense konsekvensene av en hendelse. Fra DSBs side er det viktig at kommunene arbeider systematisk med samfunnssikkerhet, gjennom planlegging, øvelser, evalueringer etc. slik at roller og ansvar er klarlagt før en hendelse skjer. Dette gjør kommunen mindre sårbar og mindre avhengig av enkeltpersoner, sier Daae .
- DSB har blant annet etablert samvirkeområder som legger til rette for mer samarbeid. Vi har eksempelvis etablert samvirkeområder innen temaene farlige stoffer (som omhandler drivstoff, kjemikalier, storulykkebedrifter etc.). DSB fører også tilsyn med om departementene og deres underliggende etater har gode planer for samfunnssikkerhet, sier hun.
Hun viser også til at et av de førende prinsippene for samfunnssikkerhet er «samvirkeprinsippet», som innebærer at ulike aktører ikke bare har en mulighet til å samarbeide, men en plikt
Les mer om saken hos Dagbladet

Powered by Labrador CMS