Fagstoff

Nye retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdom

Publisert Sist oppdatert

Ny nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdommer inkluderer en ny algoritme som beregner risiko for kardiovaskulære hendelser og død, står det i Tidsskrift for Den norske legeforening.

I retningslinjen presenteres oppdaterte anbefalinger som helsearbeidere bør gjøre seg kjent med.
Den reviderte retningslinjen er nylig lagt ut på Helsedirektoratets nettsider og består av 20 anbefalinger.
Denne erstatter eksisterende nasjonale retningslinje for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer som Helsedirektoratet ga ut i 2009.
Nivået av risikofaktorer og dødelighet og sykelighet av hjerte- og karsykdommer i befolkningen har endret seg mye de siste 5 – 10 årene, med lavere kolesterolverdier, lavere blodtrykksverdier og færre dagligrøykere.

NORRISK 2

Utvikling av en nytt beregningsverktøy for kardiovaskulær risiko krevde tilgang til store epidemiologiske data, med inngående statistiske analyser og validering.

Modellen er basert på helseundersøkelsene i Cohort of Norway (CONOR), koblet til CVDNOR-prosjektet som omfatter hjerte-kar-relaterte dødsårsaker og utskrivningsdiagnoser fra norske sykehus 1994 – 2009.

NORRISK 2 angir tiårsrisiko for akutt ikke-dødelig eller dødelig hjerneslag eller hjerteinfarkt, eller død av koronar hjertesykdom.

Som tidligere inngår kjønn, alder, røykevaner, systolisk blodtrykk og totalkolesterol i modellen, men i tillegg inngår HDL-kolesterol, hjerteinfarkt hos førstegradsslektninger før 60 års alder og legemiddelbehandlet hypertensjon. Den nye modellen tar også hensyn til konkurrerende risiko for død.

24-TIMERS REGISTRERING AV BLODTRYKK

Den nye retningslinjen anbefaler lav terskel for bruk av 24-timers registrering av blodtrykk for å kvalitetssikre diagnosen hypertensjon. Dette er særlig viktig hos friske personer uten påvisbar organskade.

BEHANDLINGSMÅL OG STANDARDBEHANDLING

I primærforebygging anbefales start med atorvastatin 20 mg x 1 som standard kolesterolsenkende behandling. Dette vil gi god forebyggende effekt hos de aller fleste, og dokumentasjon for å styre behandlingen etter spesifikke behandlingsmål mangler.

I sekundærforebygging anbefales LDL-kolesterol < 1,8 mmol/l som behandlingsmål, på linje med internasjonale anbefalinger.

For blodtrykkssenkende behandling er hovedgruppene av anbefalte legemidler (bortsett fra betablokkere) nå å anse som likeverdige, og valg av preparat vil styres av tilleggsindikasjoner, bivirkninger og kontraindikasjoner.
Den nye retningslinjen angir et veiledende behandlingsmål for blodtrykk < 140/90 mm Hg for alle pasientgrupper, både i primær- og sekundærforebygging. For pasienter med diabetes eller med hjerneslag kan et noe lavere behandlingsmål vurderes, mens behandlingsmål for personer over 80 år er et systolisk blodtrykk på 140 – 150 mm Hg.
I likhet med europeiske retningslinjer anbefales acetylsalisylsyre bare unntaksvis i primærforebygging.

Les mer om saken hos Tidsskriftet

Powered by Labrador CMS