Fagforbundet

Kurt Rønning, nestleder i Yrkesseksjon helse og sosial, Fagforbundet.

Sykepleiere blir brukt på brannbiler

Intensjonen er utvilsomt god, men er sykepleiere på brannbil framtidas løsning for å opprettholde tilfredsstillende akuttmedisinsk beredskap? Fagforbundet tror ikke det og peker på andre og bedre løsninger.

Publisert Sist oppdatert

En artikkel fra Fagtidsskriftet Sykepleien fra Røyrvik kommune nødvendiggjør at det stilles flere viktige spørsmål. Kommunen har overtatt det regionale ansvaret for akuttberedskapen. Noe som skjer etter at helseforetaket ikke lengre ser mulighet for å opprettholde sin beredskap.

Fagforbundet er bekymret over en utvikling hvor helseforetakene kan velge seg bort i fra pålagte ansvarsområder. Det er prisverdig at kommuner tar ansvar når de ser at beredskapen og forsvarligheten ikke er god nok.

I tettbygde strøk gis fullverdige og profesjonelle prehospitale tjenester, mens innbyggere i mindre kommuner må ta til takke med deltidsansatte brannfolk og helsepersonell som har andre primæroppgaver.

Et svekket akuttmedisinsk tilbud

Fagforbundet har stort fokus på at du skal ha gode tjenester uansett hvor i landet du bor. Vi er engstelig for at den utviklingen vi ser i blant annet Røyrvik truer et grunnleggende krav om likeverdige tjenester.

Fagforbundet har vært en sterk pådriver når det gjelderNorsk Luftambulanses prosjekt «Mens vi venter på ambulansen» (MVPA). Forbundet har bidratt med mange millioner kroner til prosjektet.

Dette startet flere år tilbake, da vi allerede på den tid så at det var områder som hadde behov for å styrke daværende beredskap. Prosjektet var ment å styrke beredskapen og ikke bidra til at allerede bestående ordninger skulle svekkes.

Det vi opplever nå er at ambulansestasjoner, dag- og døgnbiler blir lagt ned og erstattet med blant annet akutthjelpere. Realiteten er at vi står igjen med et svekket akuttmedisinsk tilbud.

Det er bra at en ser på mulige samarbeidsformer mellom kommuner og helseforetak når det gjelder akuttmedisinsk beredskap. Det er også en forutsetning sett ut i fra Samhandlingsreformen.

I denne forbindelsen er helseforetak og kommune forpliktet til blant annet å inngå en samarbeidsavtale på det akuttmedisinske området. Vi forutsetter at dette prosjektet er behandlet i samsvar med krav til avtale.

I nasjonal veileder for avtaleinngåelsen vises det til at man skal sikre et helhetlig og likeverdig tilbud, og at dette samlet sett blir tilgjengelig og av god kvalitet.

Det framgår ikke av veilederen at helseforetaket kan fraskrive seg ansvar, som vi opplever nå skjer ved inndragelse av dagbil.

For Fagforbundets del er det viktig med klare grenseoppganger om hva som er prehospitale tjenester (spesialisthelsetjenesten) sitt ansvar og hva som er kommunens ansvar.

Disse ansvarsgrensene er satt av nasjonale politiske myndigheter og kan ikke endres i form av lokale ordninger. Ansvaret knyttet til den ordningen som nå Røyrvik kommune i samarbeid med helseforetaket igangsetter blir i denne forbindelsen uklart.

Fagforbundet mener at dette kan organiseres på en bedre måte som ivaretar helseforetakets ansvar og samtidig gir befolkningen nødvendig trygghet for et likeverdig tilbud.

Det framgår av artikkelen at det er behov for ressurser også innenfor prosjektet i Røyrvik. Prosjektet gir ikke noen automatisk innsparing, men skal inntil videre belastes kommunen og ikke foretaket.

Flere steder i landet er det innført enmannsbetjente enheter bemannet med paramedisinere som enten opptrer alene eller i samarbeid med lokal legevakt.

Disse rykker ut i egne utrykningskjøretøy. Disse er ansatte i helseforetaket og arbeider innenfor foretakets ansvarsområde. Erfaringene med slike enheter er etter detFagforbundet kjenner til gode.

Fagforbundets forslag anser vi ivaretar befolkningens trygghet i form av akuttmedisinsk kompetanse samtidig som etterlengtet sykepleierkompetanse brukes der denne er mest nødvendig.

At høyt faglig kompetente medarbeidere trekkes ut i fra sin primærområder i mange timer og dager må også kompenseres.

Til slutt blir spørsmålet om ikke prosjektet går i null og at det i stedet for et vinn-vinn prosjekt blir et tapsprosjekt hvor sykepleierfaglig kompetanse innenfor kommunens primærområder går tapt, og befolkningen får et dårligere akuttmedisinsk tilbud.

Powered by Labrador CMS