Fagforbundet

Slik foregår det: Mellomoppgjøret 2019

Fagforbundets viktigste jobb er å sørge for gode arbeidsbetingelser og vilkår for sine medlemmer. Det er av stor betydning for hvert enkelt menneske å ha en lønn man kan leve av.

Publisert Sist oppdatert

Fra Fagforbundets bilag nr. 4 i Ambulanseforum 2019.

Det er også slik at det skal lønne seg å ha og ta utdanning. Dette er noe vi arbeider med gjennom hele året på ulike nivåer.

I 2018 hadde vi et hovedoppgjør hvor man forhandler om bestemmelsene i hovedavtalen og lønnsbestemmelser.

I disse dager foregår det såkalte mellomoppgjøret 2019 som i stor grad omhandler lønn, men partene kan enes om å ta opp andre forhold, pensjon er et slikt forhold.

A2 er det de forskjellige forbundene som forhandler med sin arbeidsgiverorganisasjon. For vår del vil det si at Fagforbundet forhandler med Spekter, som er arbeidsgiverorganisasjonen til de fleste innen prehospitale tjenester.

Der blir det bestemt om forhandlingene skal gå videre til et B-oppgjør som foregår mellom de lokale fagforeningene og hvert enkelt helseforetak. Fagforbundet sin politikk er å jobbe mot B-oppgjør da dette gagner våre medlemmer best.

A1 forhandlinger Spekterområdet

A1 forhandlingene i Spekter-området er ferdig. Resultatet er i tråd med rammen vedtatt i LOs representantskap, og Fagforbundets krav vedtatt i landsstyret.

Partene er enige om et sentralt generelt tillegg på kr.4.875,- pr år. Det gis ytterligere et lavlønnstillegg på kr. 3.900,- pr år for de arbeidstakerne i området som har en årslønn på 430.221,- eller lavere.

Utgangspunktet er bra for de videre forhandlingene for sykehusene, og de øvrige virksomhetene. Der skal det bare forhandles om lokale lønnstillegg, med mindre de lokale partene ble enige om noe annet i hovedoppgjøret 2018.

Spekter helse del A2

Spekter helse, tidligere omtalt som del A2, her var det enighet i hovedoppgjøret 2018 om at pensjon kunne tas inn i mellomoppgjøret 2019. LO stat og YS spekter kom ikke til enighet i forhandlingene. Det er derfor ikke gjennomført A2-forhandlinger.

Mellomoppgjøret 2019 endte med streik, der regjeringen gikk inn med tvungen lønnsnemnd etter om lag tre ukers konflikt. Dermed går oppgjøret til tvungen lønnsnemnd. Rikslønnsnemnda skal møtes 5. - 7. november.

Det vil ikke foreligge et resultat for årets lønnsoppgjør, før nemnda har avgitt sin kjennelse.

Tariffarbeidet videre

Fagforbundet mener det er viktig at vi i fremtiden har fokus på grunnlønn, mer enn forskjellige ubekvemstillegg, da det er grunnlønn man skal leve av.

Fagforbundets fokus er likelønn, dette skal vi arbeide videre med. Fagforbundets faggruppe for prehospitale tjenester diskuterer tariffspørsmål og gir råd og innspill til Fagforbundets yrkesseksjonsstyre også når det gjelder viktige tariffspørsmål.

Ellers er det slik at alle fagforeninger sender inn sine tariffkrav til fylkesleddet, mange fagforeninger har tariffkonferanser, hvor medlemmer kan komme med innspill til de krav som sendes videre til fylkesleddet.

Dette sendes igjen videre til Fagforbundet sentralt, slik sikrer vi at Fagforbundet har medlemsdemokrati.

Faggruppens innspill sikres via Fagforbundets landsstyre-møte som gjør vedtaket om hvilke krav vi skal fremme.

Fagforbundet mener det er viktig at vi i fremtiden har fokus på grunnlønn mer enn forskjellige ubekvemstillegg da det er grunnlønn man skal leve av.

Ubekvemstillegg skal være nettopp det, tillegg for ubekvem arbeidstid og ikke noe maner avhengig av.

I tillegg er det de som av forskjellige grunner ikke kan stå i full turnus veldig sårbare med den grunnlønnen vi har i dag.

Powered by Labrador CMS