Fagforbundet

Bjørn Erik Hox

Fjerne særaldersgrenser? Regjeringen vil rasere opparbeidede rettigheter

Et nytt høringsnotat fra regjeringen foreslår å fjerne særaldersgrensen.

Publisert Sist oppdatert

Fra Fagforbundets bilag nr. 4 i Ambulanseforum 2020.

Vi mener regjeringens endringer bare er en forberedelse på å fjerne særaldersgrensene og at regjeringens argumentasjon ikke henger på greip. Som de fleste nå har fått med seg har det over lengre tid blitt forsøkt forhandlet om pensjonsrettighetene til oss med særaldersgrenser.

Mange berørte yrkesgrupper

Svært mange i offentlig sektor, så mange som 30%, er omfattet av dette. For å nevne noen yrkesgrupper: Helsefagarbeidere, renholdere, brannvesen, politi og da selvsagt ambulansearbeidere.

Forhandlingene strandet da regjeringen kom med tilbud som LO mente ville avvikle særaldersgrensene over tid. Umiddelbart etter forhandlingene startet regjeringen med arbeidet til lovforslaget som nå er ute til høring. Fagforbundet har svart på denne høringen.

Fagforbundets faggruppe for prehospitale tjenester har deltatt aktivt med innspill, på vegne av oss som med støvla på, enten det skulle være på bil, fly, helikopter eller AMK.

Høringsnotatet problematiserer at blant dem som går av med særaldersgrense er det en del med restarbeidskapasitet. Regjeringen mener denne kapasiteten og erfaringen bør kunne brukes i de tjenestene de jobber i. Dette er allerede mulig med de reglene som er i dag. De som fratrer kan søke, og få tildelt egne pensjonistkontrakter i flere av de aktuelle yrkene.

Vi mener at det faktum at flere jobber etter avgang vitner om at det er flere som nettopp får brukt sin arbeidskapasitet og erfaring. Vi har også påpekt at særaldersgrensene er en sikkerhetsventil for samfunnet.

Bjørn Erik Hox, faggruppa for prehospitale tjenester, FagforbundetFoto: Fagforbundet

Et krevende yrke

Vårt yrke er et yrke som tidvis krever høy mental og fysisk kapasitet. Det faktum at det er innført fysiske krav ved ansettelser og inntak til paramedic-studier, og ved læretid, viser dette. Dette tror vi det vil være økt oppmerksomhet på i fremtiden.

Det kan være vanskelig å innse når egne fysiske eller mentale begrensinger bør sette en stopper for egen førstelinjetjeneste. En særaldersgrense som gir full opptjening vil gi en naturlig, verdig, og rettferdig avgang fra et tøft yrke.

Regjeringens mening om at man kan bli overført til merkantile stillinger er urealistisk, da det ikke finnes nok merkantile stillinger i et operativt yrke. Det er også dårlig bruk av den kompetansen regjeringen mener er så viktig at skal brukes videre.

Er høringen et hastearbeid?

Det er tydelig at dette er et første skritt fra regjeringen mot å forringe særaldersgrensene, og endringen vil skape en økt forventning til å stå lenger enn man burde.

Vi mener også det er et klart brudd på inngåtte avtaler å innføre en slik lov i all den grad det er avtalt at dette skal avtalefestes mellom partene. Videre har vi påpekt at hele høringsnotatet vitner om hastearbeid.

Regjeringens manglende bruk av riktige titler viser hvor lite de har satt seg inn i problemstillingen. Det gjør det vanskelig å ha tillit til at det er annet enn politisk ideologi som ligger bak ønsket om å endre på våre hardt opparbeidete rettigheter.

Høringsnotatet som Fagforbundet refererer til kan i sin helhet leses her.

Powered by Labrador CMS