Fagforbundet

Et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for en velfungerende ambulansetjeneste

Gjennom Arbeidstilsynets satsing iambulansetjenesten har man fåttomfattende innblikk i de utfordringer som ambulansetjenesten står overfor.

Publisert Sist oppdatert

Fra Fagforbundets bilag nr. 3 i Ambulanseforum 2020.

Et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for en velfungerende ambulansetjeneste. Arbeidstilsynet har gjort en grundig jobb, som konkluderer med at det er behov for store forbedringer i det systematiske HMS-arbeidet, og det gjelder på alle områder.

I alt fra biologiske faktorer i arbeidsmiljøet og smittevern, ergonomi og manuelt arbeid, psykososialt arbeidsmiljø, vold og trusler - til det organisatoriske arbeidsmiljøet, er det funnet mangler og feil som må rettes.

Det som er bekymringsfullt er at vi registrer at det systematiske HMS-arbeid i det enkelte foretak og stasjon ikke er optimalt.

Andre områder som det også er påpekt behov for en gjennomgang er arbeidstidsbestemmelsene og derigjennom også vaktordninger.

Fagforbundet har vært representert i den partssammensatte arbeids-gruppen og har registrert det gode systematiske arbeidet som Arbeidstilsynet har utført.

Avhengig av god vernetjeneste

De arbeidsmiljøutfordringene vi møter, er avhengig av et godt HMS-arbeid lokalt og en vernetjeneste som fungerer. Blir ikke dette prioritert vil vi bli hengende etter og slite med de samme utfordringene i mange år framover.

Arbeidstilsynet vil følge opp HMS-arbeidet i helseforetakene med krav til nødvendig forbedringer. Her er det viktig at vernetjenesten også deltar aktivt både i møter mellom foretaket og deltakelse i de tilsyn som gjennomføres.

Viktigheten med avviksmeldinger

Det må oppfordres til bruk av avviksmeldinger i større grad enn hva som er tilfellet fram til nå. At avviksmeldinger ikke blir behandlet seriøst er en utfordring som både vernetjenesten og fagforeningen må ta på alvor.

Fagforbundet kan heller ikke akseptere at rapporter fra vernerunder blir liggende i en eller annen kontorskuff og ikke blir behandlet på en seriøs måte.

HMS-arbeidet må bli langt mere enn å bare bedrive byråkratiske øvelser med skriv som sendes mellom parter og tiltak som settes opp på prioriteringslister som aldri når opp. Dette er et område som må endres fra ord til handling.

I plan for oppfølging er det foreslått å opprette et møteforum/status-møte mellom Arbeidstilsynet og helseforetakene representert ved administrerende direktør, foretakshovedverneombud og foretakstillitsvalgte.

Dette vil gi både vernetjeneste og fagforening en unik mulighet. Disse statusmøtene er foreslått avholdt to ganger i året.

Ressurskrevende

En del av de forbedringer som må gjøres er av økonomisk art og krever en del ressurser. Fagforbundet er glad for at Arbeidstilsynet har signalisert økt kontakt opp imot Helsedirektoratet, og som vi påregner vil orientere om områder som må prioriteres.

Arbeidstilsynets rapport Arbeidstilsynets tilsyn og veiledning i ambulansetjenesten i 2018-2019 ligger her på Arbeidstilsynets hjemmeside.

Fagforbundet vil fortsette sitt arbeid på dette området. Vi ønsker å bli orientert om hva som skjer lokalt slik at vi kan ta dette opp med Arbeidstilsynet i det partssammensatte utvalget, opp imot Helsedirektoratet der hvor dette er naturlig og Storting og regjering i forbindelse med ressursutfordringer.

Powered by Labrador CMS