Hopp til hovedinnhold


«Møt eksperten» på Ambulanseforum 2016

I år satser Ambulanseforum på flere minisesjoner med forhåndspåmelding og begrenset antall plasser. Nettopp for at du skal møte eksperten i en mindre setting. Disse sesjonene krasjer ikke med foredragene ellers.
Se også: Workshops på Ambulanseforum 2016
Her er hele konferanseprogrammet
MANDAG 26. SEPTEMBER
Mellom kl. 09-11, og 12-13 i én eller flere runder

AKUTT EKG-TOLKNING
Vi gjentar suksessen, og har igjen invitert Sverker Jern, professor ved Sahlgrenska universitetssjukhuset til å lære bort ulike typer arytmier i EKG; hvordan kjenne dem igjen kjapt? Sverker Jern har gitt ut flere lærebøker i EKG-diagnostikk, og underviser på en superpedagogisk måte. I 2013 introduserte han et nytt, interaktivt dataprogram for å lære seg akutt EKG-tolkning som nylig var utkommet på norsk. Vi håper på like fornøyde deltakere i år som for tre år siden.
Maks 40 deltakere 
SIKKERHET VED STORE ARRANGEMENTER
Hvordan forbereder ambulanse- og nødmeldetjenesten seg til store arrangementer? Hvem har ansvar for hva? DSB har skrevet en veileder for sikkerhet ved store arrangementer. Sikkerhetsleder Tore Drtina i DSB forteller hvilke forventninger man har til profesjonelt helsepersonell og utfordrer forsamlingen på forberedelser, håndtering underveis og eventuelt etterarbeid.

Maks 30 deltakere
BASALE SMITTEVERNS-RUTINER
Kan ambulansetjenesten redde liv og jobbe smitteforebyggende og helsefremmende på samme tid? Her belyses utfordringer under pasienttransport knyttet til den svært tette kontakten mellom pasient, personell og utstyr, som gjør at smitterisikoen er høy. Smittevernrådgivere i Helse Midt-Norge hospiterte i ambulansetjenesten, og fant ut at det var ganske mange forbedringspunkter når det gjelder basale smittevernsrutiner. Dette ble det fagdager av. Dere får et ekstrakt av de viktigste punktene, og en artig Kahoot-quiz. Smittevernrådgivere Anita Wang Børseth og Ann Iren Kjønnøy, fra Regionalt kompetansesenter for smittevern og Helse og Møre og Romsdal har mye å lære bort.
Maks 40 deltakere
PREHOSPITAL ULTRALYD

Prehospital ultralyd er innført i luftambulansetjenesten, og mange mener at dette kan være aktuell diagnostikk i bilambulansetjenesten også. Luftambulanselege Nils Petter Oveland brenner så mye for ultralyd at det også har blitt en doktorgrad. Her møter du eksperten i en praktisk sesjon hvor du får prøve selv.
Maks 10 deltakere
KOLLEGASTØTTE – hvem hjelper hjelperen?
Hva slags system har arbeidsplassen for å følge opp ansatte som blir utsatt for sterke belastninger og påkjenninger? Etter hvert som man får lengre erfaring i ambulansetjenesten fylles bagasjen mer og mer opp. Hvordan ta vare på hverandre? Hvordan bygge opp en god kollegastøtteordning? Thor Sundby var en av dem som startet opp emosjonell førstehjelp og krisehåndteringsgruppa (EFOK) i Oslo og Akershus. Han og EFOK-gruppa vil dele noen erfaringer med forsamlingen.
Maks 25 deltakere
TIRSDAG 27. SEPTEMBER

Fra kl. 10.30-11.30 i én eller flere runder
BARN – kjennetegn på omsorgssvikt, mishandling og overgrep
Det heter «Du tror det ikke før du får se det,» men her gjelder det motsatte: «Du ser det ikke før du tror det.» Hvordan se tegn – og avdekke når barn blir fratatt en god barndom? Når skal du melde fra? Hva innebærer meldeplikten, og hvordan skal du dokumentere i journalen? Nina Kynø leder sesjonen. Hun er intensiv og barnesykepleier og PhD. Hun var initiativtaker og leder for gruppen som har laget fem kunnskapsbaserte fagprosedyrer som skal gjøre det lettere for helsepersonell å kjenne igjen symptomer på omsorgssvikt, mishandling og overgrep mot barn.
Maks 30 deltakere
EGENSIKKERHET – ved arbeid på eller ved høyhastighetsvei
Så langt i 2016 har tre brannmenn blitt påkjørt og drept på arbeid ved trafikkulykkessted i Sverige. Nå foreslår svenskene å stenge hele veien ved hendelser og ulykker. Arve Hermansen er tidligere ambulansearbeider, og jobber nå som innsatsleder og politioverbetjent i Øst politidistrikt. Han har tanker rundt enkle grep som kan bidra til bedre egensikkerheten under arbeid på eller ved høyhastighetsvei som vil gi aha-opplevelser.
Maks 30 deltakere
PASIENTSIKKERHETSARBEID satt i system
Uønskede hendelser i de prehospitale tjenestene kan i verste fall koste menneskeliv, og vil påvirke deg som helsearbeider resten av livet. Når og hvorfor oppstår risiko for feil i AMK eller ambulansetjenesten? Hvordan kan ansatte og ledere lære av uønskede hendelser og aktivt forebygge at lignende hendelser gjentar seg? Hvordan systematiserer vi pasientsikkerhetsarbeidet vårt slik at andre slipper å gjøre samme feil? Anne Cathrine Braarud, avdelingsoverlege, PhD og leder av pasientsikkerhets- og kvalitetsutvalget i Prehospital Klinikk OUS, har eksempler og råd.
Maks 40 deltakere

PREHOSPITAL LUFTVEISHÅNDTERING – nye skandinaviske retningslinjer
Vi gjennomgår de helt nye skandinaviske retningslinjene for prehospital luftveishåndtering og bakgrunnen for hvorfor retningslinjene er som de er. Leif Rognås leder workshopen. Han har vært med i gruppa som har utarbeidet retningslinjene. Han er luftambulanselege i Danmark og associate professor i prehospital akuttmedisin ved Universitetet i Aarhus og har tatt doktorgrad på prehospital luftveishåndtering.
30 deltakere
VURDERINGSKOMPETANSE – kunnskap og rett til å vurdere
Det stilles stadig større krav til ambulansetjenesten, og ofte blir ambulansepersonell stående alene med pasienter i komplekse livskriser. Det er økende andel geriatriske pasienter, kroniske sykdommer, multimedisinerte pasienter og varierende helsetilbud kommunalt. Skal pasienten bli hjemme, kjøres til legevakt eller sykehus? Tegn og symptomer gir ikke alltid enkle svar. Noen ganger har pasienter et komplekst sykdomsbilde som krever godt klinisk blikk, god forståelse for patofysiologi og kjennskap til lokalt og regionalt helsetilbud. Hva skal til for å mestre slike situasjoner som ambulansearbeider? Hva skal til for å ta de rette valgene? Stephen J M Sollid leder workshopen. Han er luftambulanselege på Lørenskog, sjeflege i SNLA og førsteamanuensis på Universitetet i Stavanger med fagansvar for mastergrad i Prehospital Critical Care. Sollid vil at ambulansepersonell skal få høyere kompetanse til å gjøre egne vurderinger, stille arbeidsdiagnoser og bestemme pasientforløpene frem til endelig behandlingssted.

Maks 20 deltakere
TRAUMEPASIENTEN – ulike kasuistikker
Alvorlig skadde pasienter er sjeldne både prehospitalt og på sykehus. En erfaren ambulansearbeider/redningsmann og en erfaren teamleder presenterer kasuistikker som diskuteres i gruppen. Det er kanskje ikke noen fasitsvar, men momenter til ettertanke.
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume) er den yngste av kompetansetjenestene, som henvender seg til alt personell som treffer alvorlig skadde pasienter i alle faser av behandlingen, også prehospitalt personell.
Maks 30 deltakere