Ambulanse

Faglig utvikling av ambulansetjenesten i UNN

Publisert Sist oppdatert

Akuttberedskapen ved Universitetssykehuset Nord-Norge er under kontinuerlig utvikling. Målet er hele tiden å gi pasientene en trygg hverdag i et langstrakt område mellom Tysfjord i sør og Kvænangen i nord, skriver klinikkledelsen i Akuttmedisinsk klinikk til UNN i Nordnorsk debatt.
Bakgrunn: – UNN bryter med politiske føringer
Les også: Pappa Kim frykter alvorlig syke Felix mister tryggheten
Styret ved UNN påla i 2014 Akuttmedisinsk klinikk og ambulanseavdelingen å starte et langsiktig arbeid med å utvikle tjenesten. Hovedretningen var at UNN skal prioritere aktiv pasientbehandling og utarbeide en plan for gradvis endring av ambulansetjenesten.
Endringene skal ta høyde for nye kompetansekrav, behov for rekruttering og arbeidstidsordninger. Dette innebærer et behov for strukturelle endringer i retning av færre og større stasjoner der det er hensiktsmessig. Å bremse fremtidig kostnadsøkning er også en del av det langsiktige perspektivet i dette arbeidet.

I tillegg er utgangspunktet å utnytte ressursene på en best mulig helhetlig måte, sett i sammenheng med endringer i infrastrukturen for våre ambulansebiler og båter. Vi har også et ønske om å ha flest dagambulanser på eller i nærheten av hovedaksen mellom våre sykehus i Narvik, Harstad og Tromsø.

Mange forberedelser og små justeringer er så langt gjennomført. Den siste tiden er arbeidet aktualisert gjennom mer konkrete endringer, og konsekvenser av disse.

  • Ambulansebåten i Bjarkøy er vedtatt nedlagt med virkning fra 1. januar 2019. Dette sett i sammenheng med etableringen av Bjarkøyforbindelsen. UNN var tidlig ute og forsøkte å få til et spleiselag med samarbeidspartnere (kommune, fylkestrafikk, politi m.fl.), men har ikke lyktes med det. Vi føler oss likevel trygg på at løsningen vil bli god, også sett i sammenheng med støtte fra ambulansehelikoptre de aller fleste dager i året.
  • Til førstkommende styremøte i UNN 4. oktober er det foreslått endringer på plasseringen av et fåtall dagbiler. Dette blant annet sett i sammenheng med den nye Hålogalandsbrua og kortere vei til UNN Narvik. Dagambulansene i Bjerkvik, Lødingen og Salangen, som på sikt foreslås flyttet til Gratangen, Evenskjer og Setermoen, har de siste årene vært benyttet til lengre transportoppdrag på dagtid og er i liten grad «hjemme» på stasjoneringssted. Et økende behov for transport gjør at vi samtidig planlegger utvidet åpningstid. Akuttberedskapen har vært, og vil fortsatt bli, ivaretatt av døgnbemannede biler i samme kommuner.
  • På Senja har vi nylig åpnet en ny og topp moderne ambulansestasjon i Ersfjord. De to andre stasjonene i Gryllefjord og på Stonglandseidet er utdaterte og ny leieavtale må konkurranseutsettes. Den muligheten ønsker vi å benytte til å vurdere en helt ny stasjon. Plasseringen av denne vil kunne medføre lenger responstid for enkelte, og kortere for andre. Men responstiden vil uansett være innenfor det som er tilfelle for svært mange andre mennesker i Norge. Her er hovedhensikten å bygge opp ett kompetent og stort fagmiljø, fremfor to mindre og mer sårbare miljøer. Før endelig vedtak vil UNN samarbeide om en risikoanalyse i sammenheng med etableringen av «Nye Senja kommune». Målet er at dette skal være klart før sommeren 2019.
  • Ambulansebåten i Bjarkøy har også vært benyttet til enkelte oppdrag på Sør-Senja, men har i svært få tilfeller vært en del av akuttberedskapen på Senja. Denne pasienttransporten kunne like gjerne vært gjennomført med bil, og dette mener vi vil være en løsningen for fremtida.
  • Innen mars 2020 vil også ambulansetjenesten i Karlsøy gjennomgås, i sammenheng med ny anbudsrunde for ambulansebåten der. Her vil en egen arbeidsgruppe bli nedsatt og kommunen involveres i arbeidet.

De så langt vedtatt og foreslåtte endringene i UNN gjøres først og fremst med faglig begrunnelse. Endringer av veletablerte systemer utløser ofte sterke følelser, og det har vi full forståelse for. Likevel er vi nødt til å tenke nytt og fremtidsrettet. Å bemanne alle ambulanser med forskriftsmessig kompetanse er en utfordring. Som en av de siste ambulanseavdelingene i landet har UNNs ambulanseavdeling fortsatt hjemmevakt på mange stasjoner til tross for at Akuttforskriften anbefaler tilstedevakt.

Siden årtusenskiftet har ambulansetjenesten gjennomgått en profesjonalisering med blant annet krav om autorisasjon som ambulansearbeider hos fast ansatte. Fagutvikling er en utfordring og rekruttering vanskelig der ambulansen har hjemmevakt. I tillegg går det tregere når det virkelig haster. Derfor er dreining mot større andel tilstedevakt en viktig del av profesjonaliseringen av UNNs ambulansetjeneste.

  • Ambulansebåten i Bjarkøy er vedtatt nedlagt med virkning fra 1. januar 2019. Dette sett i sammenheng med etableringen av Bjarkøyforbindelsen. UNN var tidlig ute og forsøkte å få til et spleiselag med samarbeidspartnere (kommune, fylkestrafikk, politi m.fl.), men har ikke lyktes med det. Vi føler oss likevel trygg på at løsningen vil bli god, også sett i sammenheng med støtte fra ambulansehelikoptre de aller fleste dager i året.
  • Til førstkommende styremøte i UNN 4. oktober er det foreslått endringer på plasseringen av et fåtall dagbiler. Dette blant annet sett i sammenheng med den nye Hålogalandsbrua og kortere vei til UNN Narvik. Dagambulansene i Bjerkvik, Lødingen og Salangen, som på sikt foreslås flyttet til Gratangen, Evenskjer og Setermoen, har de siste årene vært benyttet til lengre transportoppdrag på dagtid og er i liten grad «hjemme» på stasjoneringssted. Et økende behov for transport gjør at vi samtidig planlegger utvidet åpningstid. Akuttberedskapen har vært, og vil fortsatt bli, ivaretatt av døgnbemannede biler i samme kommuner.
  • På Senja har vi nylig åpnet en ny og topp moderne ambulansestasjon i Ersfjord. De to andre stasjonene i Gryllefjord og på Stonglandseidet er utdaterte og ny leieavtale må konkurranseutsettes. Den muligheten ønsker vi å benytte til å vurdere en helt ny stasjon. Plasseringen av denne vil kunne medføre lenger responstid for enkelte, og kortere for andre. Men responstiden vil uansett være innenfor det som er tilfelle for svært mange andre mennesker i Norge. Her er hovedhensikten å bygge opp ett kompetent og stort fagmiljø, fremfor to mindre og mer sårbare miljøer. Før endelig vedtak vil UNN samarbeide om en risikoanalyse i sammenheng med etableringen av «Nye Senja kommune». Målet er at dette skal være klart før sommeren 2019.
  • Ambulansebåten i Bjarkøy har også vært benyttet til enkelte oppdrag på Sør-Senja, men har i svært få tilfeller vært en del av akuttberedskapen på Senja. Denne pasienttransporten kunne like gjerne vært gjennomført med bil, og dette mener vi vil være en løsningen for fremtida.
  • Innen mars 2020 vil også ambulansetjenesten i Karlsøy gjennomgås, i sammenheng med ny anbudsrunde for ambulansebåten der. Her vil en egen arbeidsgruppe bli nedsatt og kommunen involveres i arbeidet.

De så langt vedtatt og foreslåtte endringene i UNN gjøres først og fremst med faglig begrunnelse. Endringer av veletablerte systemer utløser ofte sterke følelser, og det har vi full forståelse for. Likevel er vi nødt til å tenke nytt og fremtidsrettet. Å bemanne alle ambulanser med forskriftsmessig kompetanse er en utfordring. Som en av de siste ambulanseavdelingene i landet har UNNs ambulanseavdeling fortsatt hjemmevakt på mange stasjoner til tross for at Akuttforskriften anbefaler tilstedevakt.

Siden årtusenskiftet har ambulansetjenesten gjennomgått en profesjonalisering med blant annet krav om autorisasjon som ambulansearbeider hos fast ansatte. Fagutvikling er en utfordring og rekruttering vanskelig der ambulansen har hjemmevakt. I tillegg går det tregere når det virkelig haster. Derfor er dreining mot større andel tilstedevakt en viktig del av profesjonaliseringen av UNNs ambulansetjeneste.

Les hele innlegget i Nordnorsk debatt

Powered by Labrador CMS