Aktuelt

Fra cockpit i luftambulanse i Nord-Norge.

Helsetilsynet: Uforsvarlige ambulanseflytjenester i nord

Statens helsetilsyn har undersøkt om befolkningen i Nord-Norge får forsvarlige og koordinerte ambulanseflytjenester i situasjoner med behov for øyeblikkelig hjelp.

Publisert Sist oppdatert

Pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp har fått forsinket transport til forsvarlig behandlingssted, og faktorer innenfor tjenestens kontroll har bidratt til forsinkelsene, skriver Helsetilsynet i en pressemelding.

På grunn av lange reiseavstander er mange pasienter, særlig i Finnmark og Nordland, avhengig av transport med ambulansefly for å få forsvarlig behandling i spesialisthelsetjenesten.

Med bakgrunn i kapasitetsutfordringene i ambulanseflytjenesten som oppstod rundt operatørskiftet 1. juli 2019, har Statens helsetilsyn undersøkt om befolkningen i Nord-Norge får forsvarlige ambulanseflytjenester.

På grunn av lange reiseavstander er mange pasienter, særlig i Finnmark og Nordland, avhengig av transport med ambulansefly for å få forsvarlig behandling i spesialisthelsetjenesten.

Vi har vurdert om de regionale helseforetakene har ivaretatt sitt ansvar for å sørge for at befolkningen får forsvarlig transport med ambulansefly ved behov for øyeblikkelig hjelp.

Vi har sett på ambulanseflytjenesten fra behovet for transport med ambulansefly er meldt til spesialisthelsetjenesten og til pasienten er transportert til forsvarlig behandlingssted.

Tilsynsfunnene bygger på mange kilder og et omfattende datamateriale som blant annet omfatter pasientjournaler, intervjuer, dokumenter og avviksmeldinger.

Helsetilsynet fant flere lovbrudd

Pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp har fått forsinket transport til forsvarlig behandlingssted, og faktorer innenfor tjenestens kontroll har bidratt til forsinkelsene.

De regionale helseforetakene har dermed ikke sørget for at pasienter i Nord-Norge med behov for øyeblikkelig hjelp tilbys forsvarlige, koordinerte og helhetlige ambulanseflytjenester.

Tilsynet har videre avdekket at de regionale helseforetakene ikke har helhetlig oversikt og kunnskap som viser om pasienter får transport i samsvar med sine behov.

De har dermed ikke oppfylt sitt ansvar for tilrettelegging og styring av ambulanseflytjenestens aktiviteter. Svikten gjelder plikten til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere ambulanseflytjenesten.

De regionale helseforetakene har i fellesskap opprettet Luftambulansetjenesten helseforetak for å ivareta sørge for-ansvaret for luftambulansetjenester i Norge, herunder også ambulanseflytjenester.

De regionale helseforetakene har ansvar for at luftambulansetjenesten forvaltes som en nasjonal tjeneste og at ambulansetjenestene i nødvendig grad er samordnet nasjonalt.

Lovbruddet omfatter derfor alle de regionale helseforetakene, selv om dette tilsynet spesifikt har undersøkt ambulanseflytjenestene som ytes i Nord-Norge.

Flere faktorer påvirker transporttiden

Det er mange faktorer som påvirker transportoppdrag med ambulansefly, og noen av disse faktorene ligger utenfor tjenestens kontroll, som for eksempel værutfordringer eller uforutsett teknisk svikt.

Tilsynet viser imidlertid at transporter med ambulansefly også blir påvirket og forsinket av en rekke andre faktorer som ligger innenfor spesialisthelsetjenestens kontroll og ansvar.

Vi har gjennom tilsynet identifisert en rekke faktorer ved tilretteleggingen og gjennomføringen av ambulanseflyoppdrag som påvirker den samlede transporttiden og som bidrar til unødvendige forsinkelser for pasienten.

Eksempler på slike faktorer er blant annet tidkrevende prosesser for rekvirering og bruk av ambulansefly, tidkrevende avklaring av forsvarlig behandlingssted før transport, mangel på medisinsk følgepersonell, vaktbytter, mangelfull beslutningsstøtte for sentrale vurderinger knyttet til iverksettelse av ambulanseflyoppdrag og koordinering av ambulansebil og ambulansefly.

Les hele pressemeldingen på Helsetilsynets sine nettsider.

Powered by Labrador CMS